Giảng giải điều giới hành dâm

Giảng giải điều giới hành dâm

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN III

  PHÁP-HÀNH GIỚI (SĪLĀCĀRA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  ĐIỀU-GIỚI THỨ 3

  Abrahmacariyā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Nghĩa từng chữ:

  * Abrahmacariyā: A + brahmacariyā

  - A = na: không.

  - Brahmacariyā: hành phạm-hạnh.

  - Abrahmacariyā: Không hành phạm-hạnh, nghĩa là hành-dâm.

  * Veramaṇisikkhāpadaṃ: Veramaṇī + sikkhāpadaṃ.

  - Veramaṇī: Tác-ý tránh xa.

  - Sikkhāpadaṃ: Điều-giới, giới.

  * Samādiyāmi: Con xin thọ trì.

  Nghĩa toàn câu:

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm.

  CHI-PHÁP PHẠM ĐIỀU-GIỚI HÀNH-DÂM

  Hành-giả phạm điều-giới hành-dâm cần phải hợp đủ 2 chi-pháp:

  1- Tâm muốn hành-dâm.

  2- Sự tiếp xúc giữa 2 bộ phận sinh dục của 2 bên.

  - Nếu hội đủ 2 chi-pháp này thì gọi là phạm điều-giới hành-dâm.

  - Nếu thiếu 1 trong 2 chi-pháp, thì không thể gọi là phạm điều-giới hành-dâm.

  Hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi thọ trì bát-giới Uposathasīla, giữ gìn 8 điều-giới trong sạch và trọn vẹn, tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt, có quả báu cao quý đặc biệt, được sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.

  * Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasīla xong rồi, nếu hành-giả ấy quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng của mình thì hành-giả ấy phạm điều-giới hành-dâm, không tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt, nhưng không phải phạm điều-giới tà-dâm, nên không tạo ác-nghiệp tà-dâm.

  * Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ, sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasīla xong rồi, nếu hành-giả ấy quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng, hoặc con của người khác (không phải vợ hoặc chồng của mình) thì hành-giả ấy không chỉ phạm điều-giới hành- dâm mà còn phạm điều-giới tà-dâm nữa, tạo ác-nghiệp tà-dâm, phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.