Giảng giải điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp

Giảng giải điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN III

  PHÁP-HÀNH GIỚI (SĪLĀCĀRA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  ĐIỀU-GIỚI THỨ 8

  Uccāsayana mahāsayanā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Nghĩa từng chữ:

  - Uccāsayana: Chỗ nằm ngồi quá cao nghĩa là chân giường, chân ghế cao quá 1 hắt tay với 1 gang tay (60 tấc).

  - Mahāsayanā: Chỗ xinh đẹp nghĩa là chiếc giường, chiếc ghế được chạm trỗ, chân giường, chân ghế được chạm trỗ... chỗ nằm ngồi bằng tấm nệm bông gòn, bằng lớp cao su dày, dùng tấm vải có thêu hình đẹp trải giường trải ghế, v.v... Như vậy gọi là chỗ nằm ngồi xinh đẹp.

  * Veramaṇisikkhāpadaṃ: Veramaṇī + sikkhāpadaṃ.

  - Veramaṇī: Tác-ý tránh xa.

  - Sikkhāpadaṃ: Điều-giới, giới.

  * Samādiyāmi: Con xin thọ trì.

  Nghĩa toàn câu:

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

  CHI-PHÁP PHẠM ĐIỀU-GIỚI NẰM NGỒI NƠI QUÁ CAO VÀ XINH ĐẸP

  Hành-giả phạm điều-giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp cần phải hợp đủ 3 chi-pháp:

  1- Chỗ nằm, chỗ ngồi quá cao và xinh đẹp.

  2- Tâm muốn nằm, ngồi nơi ấy.

  3- Đã nằm, đã ngồi nơi ấy với tâm thỏa thích.

  - Nếu hội đủ 3 chi-pháp này thì gọi là phạm điều-giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

  - Nếu thiếu 1 trong 3 chi thì không thể gọi là phạm điều-giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

  Hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasīla xong rồi, nếu hành-giả ấy giữ gìn bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới trong sạch và trọn vẹn thì tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt, có quả báu cao quý đặc biệt, hưởng được sự an-lạc đặc biệt trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.

  Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasīla xong rồi, nếu hành-giả ấy nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, thì phạm điều-giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, dễ phát sinh tâm tham-ái thoả thích trong chỗ nằm, chỗ ngồi, cho nên không tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt nhưng không tạo ác-nghiệp nặng.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.