Giảng giải điều giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn...

Giảng giải điều giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn...

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN III

  PHÁP-HÀNH GIỚI (SĪLĀCĀRA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  ĐIỀU-GIỚI THỨ 7

  Nacca-gīta-vādita-visūkadassana-mālāgandha-vilepana- dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā veramaṇisikkhā- padaṃ samādiyāmi.

  Nghĩa từng chữ:

  - Nacca: nhảy múa nghĩa là tự mình nhảy múa, hoặc sai bảo người khác nhảy múa để cho mình xem, thì phạm điều-giới, thậm chí sai khiến con công múa cũng phạm điều-giới này.

  - Gīta: Ca hát nghĩa là tự mình ca hát, ngâm thơ,... hoặc sai bảo người khác ca hát, ngâm thơ, ... để cho mình nghe, thì phạm điều-giới này.

  - Vādita: Thổi kèn, đánh đàn nghĩa là tự mình thổi kèn, đánh đàn, sử dụng các loại nhạc cụ khác, hoặc sai khiến người khác thổi kèn, đánh đàn, sử dụng các loại nhạc cụ khác để cho mình nghe, thì phạm điều-giới này.

  - Visūkadassana: Xem nhảy múa, nghe ca hát, thổi kèn, đánh đàn đều là đối tượng của tham-ái nhân sinh khổ, là pháp nghịch với pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, thì phạm điều-giới này.

  - Mālādharaṇa: Đeo tràng hoa nghĩa là trang điểm cho mình bằng các thứ hoa, thì phạm điều-giới này.

  - Gandhamaṇḍana: Làm đẹp bằng các thứ phấn son, thì phạm điều-giới này.

  - Vilepanavibhūsana: Xức nước hoa trong người có mùi thơm, thì phạm điều-giới này.

  - Ṭhāna: Nhân sinh tâm tham-ái.

  * Veramaṇisikkhāpadaṃ: Veramaṇī + sikkhāpadaṃ.

  - Veramaṇī: Tác-ý tránh xa.

  - Sikkhāpadaṃ: Điều-giới, giới.

  * Samādiyāmi: Con xin thọ trì.

  Nghĩa toàn câu:

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tham-ái.

  CHI-PHÁP PHẠM ĐIỀU-GIỚI NHẢY MÚA, CA HÁT, THỔI KÈN, ĐÁNH ĐÀN...

  Hành-giả phạm điều-giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tham- ái cần phải hợp đủ 3 chi-pháp:

  1- Nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn...

  2- Tâm thỏa thích.

  3- Đã thỏa thích hành động bằng thân và khẩu.

  - Nếu hội đủ 3 chi-pháp này thì gọi là phạm điều-giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tham ái.

  - Nếu thiếu 1 trong 3 chi thì không thể gọi là phạm điều-giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tham-ái.

  Hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasīla xong rồi, nếu hành-giả ấy giữ gìn bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới trong sạch và trọn vẹn thì tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt, có quả báu cao quý đặc biệt, hưởng được sự an-lạc đặc biệt trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.

  Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasīla xong rồi, nếu hành-giả ấy tự mình nhảy múa ca hát, thổi kèn, đánh đàn, ...; hoặc sai khiến người khác nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, ... hoặc đi xem người khác nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn ... làm nhân phát sinh tâm tham-ái trong đối-tượng ấy, làm trở ngại cho việc thực-hành pháp-hành thiền-định không thể dẫn đến chứng đắc các bậc thiền.

  Hoặc trở ngại cho việc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ không thể dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn

  Thật ra, hành-giả phạm điều-giới này chỉ là nhân làm trở ngại cho sắc-giới thiện-nghiệp, vô-sắc-giới thiện-nghiệp và siêu-tam-giới thiện-nghiệp không thể phát sinh mà thôi, nhưng không tạo ác-nghiệp nặng.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.