Giới thiệu quyển 32 Tướng Đức Phật

Giới thiệu quyển 32 Tướng Đức Phật

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA
  -----

  32 TƯỚNG ĐỨC PHẬT

  (LAKKHAṆA SUTTA)

  Soạn giả
  Bhikkhu Nāga Mahā Thera (Tỳ khưu Bửu Chơn)

  PL.2505 – DL.1961

   

  PHI LỘ

  Bao nhiêu nhân loại trên thế gian hình dáng mặt mày đều khác nhau, ít có giống nhau (trừ song thai) thậm chí đến trong một gia đình hay gia tộc cũng khác nhau, kẻ được chỗ nầy, xấu chỗ nọ, người cao kẻ thấp, ốm mập khác nhau, không khi nào giống nhau như khuôn đúc. Tại sao vậy? Câu hỏi nầy làm cho nhiều tôn giáo luôn cả khoa học cũng khó mà giải quyết được. Nhưng theo Phật giáo sự khác ấy không chi hơn là: mỗi nhân vật đều do nơi sự hành vi khác nhau, người thích làm thiện, kẻ ưa làm ác, người thì tham lam ích kỷ, kẻ lại rộng lượng lợi tha, người thì tánh tình cộc cằn hung ác, kẻ lại nhã nhặn hiền từ, người hống hách tự kiêu, kẻ lại khiêm tốn bình đẳng v.v... Do sự hành vi khác nhau như thế ấy nên khi tái sanh lại trong quốc độ hoặc cảnh giới nào mới có những hình dáng khác nhau tuỳ theo tâm tánh hành vi trong kiếp trước. Vì vậy mà: Ít có người được đầy đủ 32 tướng tốt và 80 phụ tướng(1). Mặc dù các pháp tướng đều vô thường, nhưng người còn ở thế phần nhiều ai ai cũng muốn có tướng tốt và sắc đẹp cả.

  Đức Phật Ngài chuyển sanh từ hằng hà sa số kiếp để thực hiện cho tròn đủ 10 pháp ba la mật mới được những quả lành để tạo ra 32 tướng tốt ấy.

  Bần tăng tuỳ khả năng hiểu biết ráng phiên dịch xuôi theo Kinh PĀLI, theo thứ tự 32 tướng và nguyên nhân để phát sanh lên tướng ấy.

  Với sự ước mong rằng: Sau khi Quý vị độc giả đã đọc xong quyển kinh sẽ có nhiều quan niệm tốt tươi để thực nghiệm theo những phương châm mà đức Bổn sư đã từng thực hành trong nhiều kiếp trước.

  Do quả lành phiên dịch nầy, xin thành tâm hồi hướng đến các bậc thầy tổ và Song thân cùng luôn tất cả chúng sanh ba giới, bốn loài đồng chung thọ hưởng cho được mọi điều hạnh phúc cho đến khi đắc quả Niết Bàn.

  Rất mong thay !

  Bhikkhu Nāga Mahā Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn

  -oo0oo-

  (1) Có nhiều chỗ nói đức Phật có 32 tướng lạ và 80 phụ tướng, nhưng theo trong Tam tạng Pāli thì có giải đủ 32 tướng còn 80 phụ tướng thì không thấy nói tới. Trong chú giải chỉ có kể sơ qua rằng : 80 phụ tướng ấy cũng do 32 tướng ấy mà kể thêm ra, có tướng thì giải có 2 hoặc 3 điều vi tế thêm nữa, vì vậy mà mới có thêm đến 80 phụ tướng.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.