Giới thiệu Quyển Đường Đi Niết Bàn

Giới thiệu Quyển Đường Đi Niết Bàn

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA
  -----

  ĐƯỜNG ĐI NIẾT-BÀN

  Soạn dịch

  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông

  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

  Pl.2500 – Dl.1956-57

   

  TỰA

  Được nghe chánh giáo của Đức Phật, chúng tôi tin chắc rằng hiếu thảo là một đức tính tối cao của mọi loài sinh vật, chúng tôi rất hoan hỷ, yêu cầu Ngài Hộ Tông soạn dịch quyển kinh này, để thí pháp trong dịp lễ chúc thọ cho thân mẫu và hồi hướng đến tiên khảo cùng các quyến thuộc đã quá vãng.

  Chúng tôi xin hiến phần phước này đến tất cả chúng sanh hữu duyên mau được lãnh hội pháp “Đường đi Niết-bàn” này và thực tiễn theo để đạt đến trạng thái cực vui, và vô sanh bất diệt.

  Cẩn kính: Thái Thị Quế, Thái Thị Tịnh, Thái Thị Ngà, Hà Thục Diếu, Vĩnh Cơ

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.