Giới thiệu quyển Hàng Rào Giai Cấp

Giới thiệu quyển Hàng Rào Giai Cấp

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA

  -----

  HÀNG RÀO GIAI CẤP

  (Do theo THƯỢNG ĐỈNH KINH – AGGAÑÑA SUTTA)

  Bhikkhu Nāga Mahā Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn

  ---

  Dl. 1961 – Pl.2505

   

  Lời Nói Đầu

  Hiện nay khắp nơi trên mặt địa cầu nhiều chủ nghĩa, tôn phái thường hay bình luận đến vấn đề “Từ đâu mà nảy sinh ra hàng rào giai cấp của xã hội”. Mỗi chủ nghĩa, mỗi lý thuyết đều có quan niệm khác nhau. Nhưng rốt cuộc không có lý thuyết nào làm cho được thỏa mãn tính hiếu kỳ của loài người.

  Bởi vì còn đầy vô minh bao bọc, những việc kế cận bên ta, nơi thân thể ta mà còn không hay biết, hà tất lại tìm tòi muốn thấu rõ những sự việc sơ khai xa xăm của vũ trụ. Muốn biết được một cách thật tế và chu đáo thì họa may ra có những bậc đã vượt màn vô minh, không còn phiền não, hoàn toàn sáng suốt biết rõ thật tướng của vũ trụ từ mới cấu sanh thì mới có thể chỉ dẫn cho chúng ta hiểu biết một cách rõ rệt.

  Theo Phật giáo thì hàng rào giai cấp của xã hội, Đức Phật giảng giải cho biết từ khi mới phát sanh lên quả địa cầu rồi dần dần nảy sanh ra dòng vua, quan, bà-la-môn, thương gia và nô lệ. (Theo Tam tạng quyển 18, trang 161-198 trong Aggañña Sutta – Thượng đỉnh kinh của Trường A hàm, Thượng đỉnh kinh có nghĩa là “điều cao quý nhất không chi sánh bằng”).

  Đức Phật đã tỉnh giấc vô minh, thấy rõ mọi sự vật bằng nhãn tuệ (pañña cakkhu) đúng theo thật tướng rồi Ngài mới giảng giải lại cho chúng ta cùng hiểu biết.

  Thấy có rất nhiều người vì hiếu kỳ hay tò mò mà tìm đến sự sơ khai của vũ trụ và hàng rào giai cấp của xã hội nên bần tăng cố gắng phiên dịch soạn ra theo Kinh Pāli để cung hiến cho quý vị độc giả thêm một vài tia sáng để làm tài liệu trong việc sưu tầm Phật giáo.

  Do quả phúc của sự biên soạn và ấn tống quyển kinh Hàng rào giai cấp này, bần tăng xin thành tâm hồi hướng đến thầy tổ, song thân và bà Mai Thị Hiền, luôn cả cho chúng sanh trong ba giới bốn loài đều đồng được thọ hưởng tùy ý.

  Mong cầu cho vạn vật được thái bình Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Rất mong thay!

  Bhikkhu Nāga Mahā Thera – Tỳ khưu Bửu Chơn

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.