Giới thiệu quyển Nhựt Hành của người tại gia tu Phật

Giới thiệu quyển Nhựt Hành của người tại gia tu Phật

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  -----

  NHỰT HÀNH CỦA NGƯỜI TẠI GIA TU PHẬT

  (TRAYAPRANĀMA SAṂKHEPA GIHIVANAYA SAṂKHEPA)

  Dịch giả

  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông

  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

  Pl.2497 – Dl.1954

   

  LỜI TỰA

  Quyển kinh này pháp sanh do các bậc thiện tín Saigon có tâm tín thành trong sạch mong làm việc pháp thí, là một điều phước rất cao quý, nên cầu tôi soạn dịch để chia phát cho những nhà mộ đạo xem xét, cho thấy rõ chơn lý nhà Phật, hầu thiệt hành theo, ngõ hưởng hạnh phúc thanh cao trong đời này và kiếp sau.

  Quyển kinh này đã diễn ra quốc âm rồi, nay tái bản lại, có duyệt chánh và thêm pháp trích lục trong các kinh, nhất là hạnh phúc kinh (maṅgalasūtra).

  Do quả phước của pháp thí này, cầu cho tất cả chúng sanh đừng có sự thù oán lẫn nhau, đừng có sự làm hại lẫn nhau, đừng có sự khổ não, hãy cho có sự hòa hảo nhau, thương yêu nhau và cho được sự an vui lâu dài, cho có chánh kiến, xu hướng theo Phật pháp, mau đến Niết-bàn, dứt khỏi sanh tử luân hồi hưởng quả vô sanh bất diệt.

  Mong thay Bhikkhu Vaṅsarakkhita - Tỳ khưu Hộ Tông.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.