Giới thiệu quyển Thập Độ và Thất Bửu nhà Phật

Giới thiệu quyển Thập Độ và Thất Bửu nhà Phật

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA
  -----

  THẬP ĐỘ VÀ THẤT BỬU NHÀ PHẬT
  (DASAPĀRAMI ARIYADRABYA)

  Soạn giả

  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

   

  TIỂU TỰA

  Kinh thập độ này của đức A-xà-lê Narada ở thành Papbalapitiya (đảo Tích Lan) trích dịch trong các kinh Phạn ngữ Jataka. Sau rồi đức thầy Uttamamuni Oum Sou diễn ra tiếng Cao Miên.

  Nay tôi cũng do đó làm tài liệu dịch ra quốc âm hầu để truyền bá cho thân quyến chúng ta xem rõ phương pháp tu hành của Đức Bồ tát để làm nơi xu hướng.

  Cầu sao cho tất cả bà con chúng ta được phát bồ đề tâm tu hành y theo chánh pháp, khỏi khổ được vui.

  Mong thay!

  Tịnh tâm cư sĩ Lê Văn Giảng

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.