Giới thiệu quyển Vi Diệu Pháp Vấn Đáp

Giới thiệu quyển Vi Diệu Pháp Vấn Đáp

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA
  -----

  VI DIỆU PHÁP VẤN ĐÁP TÓM TẮT
  (PRASNĀ ABHIDHAMMA)

  Dịch giả

  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

   

  TIỂU TỰA

  Vi diệu pháp là pháp tinh vi nhỏ nhặt, rất khó hiểu đối với hàng sơ cơ học Phật, nên chi quyển kinh này ra đời mong giúp ích chư quí tín đồ bắt đầu mộ đạo cao thâm, cho dễ bề nghiên cứu thêm Phật lý.

  Sự phiên dịch quyển kinh này chưa được trôi chảy về văn chương, dịch giả rất mong đón rước ý kiến của bậc đa văn bổ khuyết thêm, cho nó trở nên hoàn hảo.

  Xin hồi hướng phần phước sự phiên dịch kinh này đến các bậc ân nhân nhứt là: Thân sinh, Thầy thế độ, Yết ma, Giáo thọ chúng tôi và tất cả Chư thiên. Chúng tôi hy vọng cho Phật Pháp hằng phát đạt cho chúng sanh hưởng điều hạnh phúc lâu dài.

  Mong thay!

  Bhikkhu Vansarakkhetta - Tỳ khưu Hộ Tông

  ---

  Namatthu ratanayassa ‒ Tôi xin đem hết lòng làm lễ Tam bảo tóm tắt.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.