Hạng Bà la môn mà Phật nhắc tới khác gì với hạng Ba la môn trong đạo Bà la môn?

Hạng Bà la môn mà Phật nhắc tới khác gì với hạng Ba la môn trong đạo Bà la môn?

    Như Lai phát biểu rằng, người ngay thật, đoạn tuyệt tất cả thúc phược phiền não (buộc trói trong nẻo luân hồi ‒ samyojana) được rồi không bối rối băn khoăn lo lắng, đã vượt qua phiền não, đã lìa khỏi võ khí bó buộc rồi là Bà-la-môn. Như Lai cho biết rằng, người đã cắt đứt ác tâm (upanāna) cùng ái dục (tanhā) và mối nhân duyên (như nhân quả) được giác ngộ rồi là Bà-la-môn. Xem thêm cụ thể tại bài đăng Người Như Thế Nào Cũng Do Nghiệp

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.