HĀSA m. người hay cười hay hài hước. --kara a. làm cho vui thích.

HĀSA m. người hay cười hay hài hước. --kara a. làm cho vui thích.
Trở về

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.