Kệ Ma Vương

Kệ Ma Vương

  Ma vương

  Ma vương quá khứ dữ hỡi người ơi!

  Hắn bắt sanh linh quyến luyến đời!

  Nó chính hẳn là danh ngũ dục,

  Hay là quỉ sứ cõi người, trời.

  Thích nó; đắm say mồi hương, vị,

  Nó khiến say mê chẳng chịu thôi.

  Phật tử ta nay nên tỉnh ngộ,

  Tu hành chánh pháp nguyện không rời.

  Trích: Tác phẩm Sơ Thiền Tâm - Tỳ Khưu Hộ Tông

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.