Kệ Ngũ Trần

Kệ Ngũ Trần

  Ngũ trần

  Năm trần tội lỗi quá ai ơi!

  Đeo đẳng, sa mê, mệt cả đời.

  Tưởng đến, lòng mình càng khó chịu,

  Nghe theo, hoạ nó chẳng buông rời.

  Đã đành khổ lắm, đời đa luỵ,

  Sao nở vui chi mộng nhứt thời.

  Quyến luyến làm gì đồ ngũ dục,

  Năm trần tội lỗi quá ai ơi.

  Trích: Tác phẩm Sơ Thiền Tâm - Tỳ Khưu Hộ Tông

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.