Kệ Thân - Khẩu - Ý

Kệ Thân - Khẩu - Ý

  THÂN - KHẨU - Ý

  Giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao,
  Giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao,
  Giữ ý trong sạch, hạnh phúc biết bao,
  Thân cùng khẩu ý trọn lành
  Xa rồi tội lỗi gắn cành hoa sen;
  Ai mà thân khẩu ý rèn,
  Giữ theo thiện nghiệp, thân bèn đặng an.
  Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang,
  Thác thời nhập thánh là đàng xưa nay.
  Bị mắng chửi, lòng chẳng phai,
  Với người tham lẫn, giận gay chẳng sờn;
  Giữ mình thanh tịnh là hơn.
  Dầu ai gây dữ oán hờn mặc ai.

  Biên soạn: Tỳ Khưu Hộ Tông

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.