Kệ Thiền Thanh Tịnh

Kệ Thiền Thanh Tịnh

  ĐƯỜNG đời lắm nỗi, cuộc bi ai

  THẾ sự khác gì, chốn gốc gai

  MỊT mịt hơi sầu, vòng các tía

  mù gió thảm, chốn cân đai

  TRĂM lo ngàn liệu, gây oan trái

  NĂM mỏi tháng mòn vướng nghiệt tai

  ĐẦY đủ phước hồng, rồi cũng bỏ

  TỘI trường oan báo, khổ liền tay.

  CỬA Phật tháng ngày chẳng thảm, ai

  THIỀN môn nào phải chốn chông gai

  THANH sơn đâu quản, khanh cùng tướng

  TỊNH thất nào hay, mão với đai

  MUÔN thuở an vui, hành Bát Chánh

  KIẾP trần thông thả, lánh tam tai

  NÊN chăng hởi khác, công hầu gẫm

  DUYÊN kết Niết-bàn, được rảnh tai.

   

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.