Khóa thiền minh sát 15 ngày với Thiền sư U Pannathami 2002

Khóa thiền minh sát 15 ngày với Thiền sư U Pannathami 2002

  NGÀY 1

  NGÀY 2

  NGÀY 3

  NGÀY 4

  NGÀY 5

  NGÀY 6

  NGÀY 7

  NGÀY 8

  NGÀY 9

  NGÀY 10

  NGÀY 11

  NGÀY 13

  NGÀY 14

  NGÀY 15

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.