Không biết điều này, người thân đã quá vãng sẽ rất khổ sở. Sư Pháp Nhiên

Không biết điều này, người thân đã quá vãng sẽ rất khổ sở. Sư Pháp Nhiên

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.