Khuddakanikāya: Tiểu Bộ Kinh

Khuddakanikāya: Tiểu Bộ Kinh

Tiểu Bộ Kinh, danh từ tiểu (khuddaka) không có nghĩa là nhỏ, mà tất cả những bài kinh nào, quyển nào không có trong bốn bộ kinh trên; những bài kinh ấy, những quyển ấy được gom vào trong Tiểu Bộ Kinh này. Cho nên, Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp thuộc về Tiểu Bộ Kinh này.

Như vậy, Tiểu Bộ Kinh gồm có:

 • Vinayapiṭakapāḷi (Tạng Luật).
 • Abhidhammapiṭakapāḷi (Tạng Vi Diệu Pháp).
 • Khuddakapāṭhapāḷi
 • Dhammapadagāthāpāḷi
 • Udānapāḷi
 • Itivuttakapāḷi
 • Suttanipātapāḷi
 • Vimānavatthupāḷi
 • Petavatthupāḷi
 • Theragāthāpāḷi
 • Therīgāthāpāḷi
 • Jātakapāḷi
 • Niddesapāḷi (Mahāniddesa-Cūlaniddesa)
 • Paṭisambhidāmaggapāḷi.
 • Apādānapāḷi
 • Buddhavaṃsapāḷi
 • Cariyāpiṭakapāḷi
 • Nettipāḷi
 • Petakopādesapāḷi
 • Milindapañhāpāḷi

Tiểu Bộ Kinh gồm có 2 tạng (Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp) và 18 quyển (bộ nhỏ). Bộ này rất rộng lớn.

Nội dung

Bài đăng số Trang số
547. Vessantara Jataka: Tiền Thân Vessantara 1
543. Bhuridatta Jataka: Tiền Thân Bhūridatta 2
503. Sattigumba Jataka: Chuyện Anh Vũ Sattigumba 3
542. Khandahala Jataka: Chuyện Tế Sư Khandahala 4
528. Mahabodhi Jataka: Chuyện Hiền Giả Đại Bồ Đề 5
527. Ummadanti Jataka: Chuyện Kỹ Nữ Ummadantī 6
423. Indriya Jataka: Chuyện Uy Lực Dục Tham 7
422. Cetiya Jataka: Chuyện Quốc Vương Ceti 8
421. Gangamala Jataka: Chuyện Người Hớt Tóc Gangamāla 9
420. Sumangala Jataka: Chuyện Người Giữ Ngự Viên Sumangala 10
419. Sulasa Jataka: Chuyện Kiều Nữ Sulasā 11
418. Atthasadda Jataka: Chuyện Tám Tiếng Kêu 12
417. Kaccani Jataka: Chuyện Hiền Mẫu Kaccāni 13
416. Parantapa Jataka: Chuyện Cận Thần Parantapa 14
541. Nimi Jataka: Chuyện Đại Vương Nimi 15
130. Kosiya Jataka: Chuyện Nữ Bà-La-Môn Kosiya 16
128. Bilara Jataka: Chuyện Con Mèo 17
127. Kalanduka Jataka: Chuyện Người Nô Lệ Kalanduka 18
126. Asilakkhana Jataka: Chuyện Tướng Của Kiếm 19
125. Katahaka Jataka: Chuyện Người Nô Lệ Katāhaka 20
124. Amba Jataka: Chuyện Trái Xoài 21
122. Dummedha Jataka: Chuyện Kẻ Ngu 22
121. Kusanāli Jataka: Chuyện Thần Cây Cỏ Kusa 23
120. Bandhanamokkha Jataka: Chuyện Giải Thoát Sự Trói Buộc 24
119. Akālarāvi Jataka: Chuyện Con Gà Gáy Phi Thời 25
118. Vattaka Jataka: Chuyện Chim Cun Cút 26
117. Tittira Jataka: Chuyện Chim Đa Đa 27
116. Dubbaca Jataka: Chuyện Người Múa Giáo 28
115. Anusasika Jataka: Chuyện Người Giáo Giới 29
114. Mitacinti Jataka: Chuyện Con Cá Nghĩ Vừa 30
113. Sigala Jataka: Chuyện Con Chó Rừng 31
112. Amaradevi-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Của Hoàng Hậu Bất Tử 32
111. Gadrabha-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Của Con Lừa 33
110. Sabbasamharaka-Panha Jataka: Chuyện Câu Hỏi Bao Quát Tất Cả 34
109. Kundakapuva Jataka: Chuyện Bánh Bột Trấu Đỏ 35
108. Bāhiya Jataka: Chuyện Lạ Kỳ 36
107. Salittaka Jataka: Chuyện Nghề Ném Đá 37
106. Udancani Jataka: Chuyện Múc Nước 38
105. Dubbalakattha Jataka: Chuyện Con Voi Sợ Chết 39
104. Mittavinda Jataka: Chuyện Chàng Trai Mittavida 40
103. Veri Jataka: Chuyện Kẻ Thù 41
102. Pannika Jataka: Chuyện Người Bán Rau 42
101. Parosata Jataka: Chuyện Hơn Một Trăm Kẻ Ngu 43
100. Asatarupa Jataka: Chuyện Sắc Thân Bất Lạc 44
99. Parosahassa Jataka: Chuyện Hơn Một Ngàn Kẻ Ngu 45
98. Kutavanija Jataka: Chuyện Người Lái Buôn Lừa Đảo 46
97. Nāmasiddhi Jataka: Chuyện Điềm Lành Của Tên 47
96. Telapatta Jataka: Chuyện Bát Dầu 48
95. Mahasudassana Jataka: Chuyện Vua Đại Thiện Kiến 49
94. Lomahamsa Jataka: Chuyện Nỗi Kinh Hoàng 50
93. Vissasabhojana Jataka: Chuyện Ngộ Độc Do Luyến Ái 51
92. Māhāsara Jataka: Chuyện Đại Bảo Vật 52
91. Litta Jataka: Chuyện Chơi Súc Sắc Ngộ Độc 53
90. Akatannu Jataka: Chuyện Kẻ Vong Ân (Tiền Thân Akatannu) 54
89. Kuhaka Jataka: Chuyện Tiếng Trống Ồn Ào 55
88. Sarambha Jataka: Chuyện Con Bò Sārambha 56
87. Mamgala Jataka: Chuyện Điềm Lành Dữ 57
86. Sīlavīmamsana Jataka: Chuyện Thử Thách Giới Ðức 58
85. Kimpakka Jataka: Chuyện Cây Có Trái Lạ 59
84. Atthassadvāra Jataka: Chuyện Cửa Ngõ Hạnh Phúc 60
83. Kālakanni Jataka: Chuyện Ðiềm Xui Xẻo 61
82. Mittavinda Jataka: Chuyện Nam Tử Mittavinda 62
81. Surapana Jataka: Chuyện Uống Rượu 63
80. Bhimasena Jataka: Chuyện Người Thợ Dệt Bhimasena 64
79. Kharassara Jataka: Chuyện Tiếng Trống Ồn Ào 65
78. illisa-Jataka: Chuyện Vị Triệu Phú illīsa 66
76. Chuyện Người Không Sợ Hãi (Tiền thân Asamkiya) 67
421. Chuyện Người Hớt Tóc Gangamāla (Tiền Thân Gangamāla) 68
220. Chuyện Tế Sư Dhammadhaja (Tiền Thân Dhammadhaja) 69
77. Chuyện Giấc Mộng Lớn ( Tiền Thân Mahāsupina) 70
75. Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha) 71
74. Chuyện Luật Cây Rừng (Tiền Thân Rukkadhamma) 72
73. Chuyện Đúng Vậy Chăng? (Tiền Thân Saccankira) 73
72. Chuyện Tượng Vương Đức Hạnh (Tiền Thân Sīlavanāga) 74
71. Chuyện Cây Varana (Tiền Thân Vanara) 75
Giới thiệu: Chuyện Ngạ Quỷ 76
Giới Thiệu: Chuyện Thiên Cung 77
Lời mở đầu Hạnh Tạng 78
1. Chuyện Pháp Tối Thượng (Tiền Thân Apannaka) 79
Giới Thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata) 80
Giới thiệu Tập Kinh Phật Thuyết Như Vậy - (Itivuttaka) 81
Giới thiệu Kinh Phật Tự Thuyết (Udāna) 82
Yamakavagga: Phẩm Song Yếu [1-20] 83
Tiểu Tụng: Khuddakapātha 84
Giới thiệu Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikāya) 85
Phẩm con Rắn 86
Phẩm Lâu Đài Nữ Giới 87
Dānapāramitā - Sự Toàn Hảo về Bố Thí 88
2. Chuyện Bãi Sa Mạc (Tiền Thân Vannupatha) 89
Chương Một - Phẩm Rắn Uragavagga 90
Chương Một - Một Pháp 91
Chương 1: Phẩm Bồ Đề 92
Appamadavagga: Phẩm Không Phóng Dật [21-32] 93
Phẩm Ubbarī 94
Phẩm Cittalatā 95
Sīlapāramitā - Sự Toàn Hảo về Giới 96
3. Chuyện Người Buôn Chè (Tiền Thân Serivānija) 97
Chương Hai - Tiểu Phẩm 98
Chương Hai - Hai Pháp 99
Chương 2: Phẩm Muccalinda 100
Cittavagga: Phẩm Tâm [33-43] 101
Tiểu Phẩm 102
Phẩm Pāricchattaka 103
Nekkhamma pāramitā - Sự Toàn Hảo về Xuất Ly 104
4. Chuyện Tiểu Triệu Phú (Tiền Thân Cullakasetthī) 105
Chương Ba - Đại Phẩm 106
Chương Ba - Ba Pháp 107
Chương 3: Phẩm Nanda 108
Pupphavagga: Phẩm Hoa [44-59] 109
Đại Phẩm 110
Phẩm Đại Xa 111
Adhiṭṭhāna pāramitā - Sự Toàn Hảo về Quyết Định 112
5. Chuyện Đấu Gạo (Tiền Thân Tandulanāli) 113
Chương Bốn - Phẩm Tám 114
Chương Bốn - Bốn Pháp 115
Chương 4: Phẩm Meghiya 116
Balavagga: Phẩm Ngu [60-75] 117
Phẩm Đỏ Sẫm 118
Sacca pāramitā - Sự Toàn Hảo về Chân Thật 119
6. Chuyện Thiên Pháp (Tiền Thân Devadhamma) 120
Chương Năm - Trên Đường Đến Bờ Bên Kia 121
Chương Năm: Phẩm Trưởng Lão Sona 122
Panditavagga: Phẩm Hiền Trí [76-89] 123
Phẩm Pāyasi 124
Mettā pāramitā - Sự Toàn Hảo về Từ Ái 125
7. Chuyện Nàng Lượm Củi (Tiền Thân Katthahāri) 126
Chương Sáu: Phẩm Sanh Ra Ðã Mù 127
Arahantavagga: Phẩm A-La-Hán [90-99] 128
Phẩm Sunikkhitta 129
Upekkhā pāramitā - Sự Toàn Hảo về Hành Xả 130
8. Chuyện Vua Gāmani (Tiền Thân Gāmani) 131
Chương Bảy: Phẩm Nhỏ 132
Sahassavagga: Phẩm Ngàn [100-115] 133
9. Chuyện Vua Makhādeva (Tiền Thân Makhādeva) 134
Uddānagāthā - Bài Kệ Tóm Tắt 135
Chương Tám: Phẩm Pātaligāmiya 136
Papavagga: Phẩm Ác [116-128] 137
10. Chuyện Trưởng Lão Sukhavihāri (Tiền Thân Sukhavihāri) 138
Dandavagga: Phẩm Hình Phạt [129-145] 139
11. Chuyện Con Nai Điềm Lành (Tiền Thân Lakkhana) 140
Jaravagga: Phẩm Già [146-156] 141
12. Chuyện Con Nai Cây Đa (Tiền Thân Nigrodhamiga) 142
Attavagga: Phẩm Tự Ngã [157-166] 143
13. Chuyện Mũi Tên (Tiền Thân Kandina) 144
Lokavagga: Phẩm Thế Gian [167-178] 145
14. Chuyện Con Nai Gió (Tiền Thân Vātamiga) 146
Buddhavagga: Phẩm Phật Ðà [179-196] 147
15. Chuyện Con Nai Kharādiya (Tiền Thân Kharādiya) 148
Sukhavagga: Phẩm An Lạc [197-208] 149
16. Chuyện Con Nai Có Ba Cử Chỉ (Tiền Thân Tipallatthamiga) 150
Piyavagga: Phẩm Hỷ Ái [209-220] 151
17. Chuyện Gió Thổi (Tiền Thân Māluta) 152
Kodhavagga: Phẩm Phẫn Nộ [221-234] 153
18. Chuyện Đồ Ăn Cúng Người Chết (Tiền Thân Matakabhatta) 154
Malavagga: Phẩm Cấu Uế [235-255] 155
19. Chuyện Lễ Cúng Do Có Lợi (Tiền Thân Āyācitabhatta) 156
Dhammatthavagga: Phẩm Pháp Trụ [256-272] 157
20. Chuyện Hồ Nalakapāna (Tiền Thân Nalakapāna) 158
Maggavagga: Phẩm Đạo [273-289] 159
21. Chuyện Con Nai Sơn Dương (Tiền Thân Kurunga) 160
Pakinnakavagga: Phẩm Tạp Lục [290-305] 161
22. Chuyện Con Chó (Tiền Thân Kukkura) 162
Nirayavagga: Phẩm Địa Ngục [306-319] 163
23. Chuyện Con Ngựa Thuần Chủng (Tiền Thân Bhojanīya) 164
Nagavagga: Phẩm Voi [320-333] 165
24. Chuyện Ðôi Ngựa Nòi Tốt (Tiền Thân Ājanna) 166
Tanhavagga: Phẩm Tham Ái [334-359] 167
25. Chuyện Bến Tắm (Tiền Thân Tittha) 168
Bhikkhuvagga: Phẩm Tỷ Kheo [360-382] 169
26. Chuyện Con Voi Mahilāmukha (Tiền Thân Mahilāmukha) 170
Brahmanavagga: Phẩm Bà-La-Môn [383-423] 171
27. Chuyện Ðôi Bạn Thân Thiết (Tiền Thân Abhinha) 172
28. Chuyện Con Bò Đại Hỷ (Tiền Thân Nandivisāla) 173
29. Chuyện Con Bò Đen (Tiền Thân Kanha) 174
30. Chuyện Con Heo Munika (Tiền Thân Munika) 175
31. Chuyện Tổ Chim Con (Tiền Thân Kulāvaka) 176
32. Chuyện Múa Ca (Tiền Thân Nacca) 177
33. Chuyện Sống Hòa Hợp (Tiền Thân Sammodamāna) 178
34. Chuyện Con Cá (Tiền Thân Maccha) 179
35. Chuyện Con Chim Cút (Tiền Thân Vattaka) 180
36. Chuyện Con Chim (Tiền Thân Sakuna) 181
37. Chuyện Con Chim Trĩ (Tiền Thân Tittira) 182
38. Chuyện Con Cò (Tiền Thân Baka) 183
39. Chuyện Người Nô Lệ Nanda (Tiền Thân Nanda) 184
40. Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo (Tiền Thân Khadirangara) 185
41. Chuyện Trưởng Lão Losaka (Tiền Thân Losaka) 186
42. Chuyện Chim Bồ Câu (Tiền Thân Kopata) 187
43. Chuyện Con Rắn Tre (Tiền Thân Veluka) 188
44. Chuyện Con Muỗi (Tiền Thân Makasa) 189
45. Chuyện Nữ Tỳ Rohini (Tiền Thân Rohini) 190
46. Chuyện Kẻ Làm Hại Vườn (Tiền Thân Ārāmadūsaka) 191
47. Chuyện Rượu Mạnh (Tiền Thân Vāruni) 192
48. Chuyện Bà-la-môn Vedabbha (Tiền Thân Vedabbha) 193
49. Chuyện Các Vì Sao (Tiền Thân Nakkhatta) 194
50. Chuyện Những Kẻ Vô Trí (Tiền Thân Dummedha) 195
51. Chuyện Vua Ðại Giới Ðức (Tiền Thân Mahāsīlavā) 196
52. Chuyện Tiểu Janaka (Tiền Thân Cūla Janaka) 197
53. Chuyện Bình Rượu Đầy (Tiền Thân Punnapāti) 198
54. Chuyện Trái Cây (Tiền Thân Phala) 199
55. Chuyện Năm Vũ Khí (Tiền Thân Pãncāyudha) 200
56. Chuyện Khối Vàng (Tiền Thân Kancanakkhandha) 201
57. Chuyện Khỉ Chúa (Tiền Thân Vānarinda) 202
58. Chuyện Ba Pháp (Tiền Thân Tayodhammā) 203
59. Chuyện Tiếng Trống (Tiền Thân Bherivāda) 204
60. Chuyện Thổi Tù Và (Tiền Thân Sankhadhama) 205
61. Chuyện Bài Kinh Khổ Ðau (Tiền Thân Asātamanta) 206
62. Chuyện Cô Gái Trên Lầu Bảy Tầng (Tiền Thân Andabhuta) 207
63. Chuyện Hiền Sĩ Chà Là (Tiền Thân Takka) 208
64. Chuyện Người Vợ Khó Hiểu (Tiền Thân Durājāna) 209
65. Chuyện Nỗi Bất Mãn (Tiền Thân Anabhirati) 210
66. Chuyện Hoàng Hậu Từ Tâm (Tiền Thân Mudulakkhana) 211
67. Chuyện Người Ðàn Bà Thôn Quê (Tiền Thân Ucchanga) 212
68. Chuyện Thành Saketa (Tiền Thân Saketa) 213
69. Chuyện Con Rắn Phun Nọc Độc (Tiền Thân Visavanta) 214
70. Chuyện Hiền Giả Cái Cuốc (Tiền Thân Kuddāla) 215
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.