Nguyên nhân bất hòa trong tăng chúng

tung doc gioi bon

Vấn: Đại đức Upali bạch Phật, do nguyên nhân nào gây ra sự bất hòa giữa Tăng chúng?

Phật đáp: Này Upali, đây là những nguyên nhân gây bất hòa trong hàng Tăng lữ:

  1. Tỳ kheo thuyết điều không chánh đáng cho đó là chánh đáng.
  2. Tỳ kheo nói rằng Chánh pháp không phải là pháp chánh đáng.
  3. Tỳ kheo cho điều không phải luật là điều chánh đáng.
  4. Tỳ kheo cho luật chánh đáng là không phải luật.
  5. Thuyết điều mà Như Lai không hề dạy rồi cho rằng đó là lời của Như Lai.
  6. Cho rằng di huấn của Như Lai không phải do Như Lai truyền dạy.
  7. Thuyết điều Như Lai không thực hành cho rằng Như Lai đã thực hành.
  8. Thuyết điều Như Lai thực hành nhưng nói rằng Như Lai không thực hành.
  9. Thuyết điều Như Lai không chỉ định rồi cho rằng Như Lai chỉ định.
  10. Thuyết điều Như Lai chỉ định rồi cho rằng Như Lai không chỉ định.

Lẽ đó hàng Tăng chúng chia rẽ nhau, tách rời nhau, làm Tăng sự riêng biệt, đọc giới bổn khác nhau cũng do 10 nguyên nhân kể trên.

(Upali Sanghabhedasutta Dalakanipāda Anguttara Nikāya tạng 24)

Nguồn: PHẬT GIÁO (CHÍNH LỜI PHẬT THUYẾT)

Soạn giả

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)