Trường hợp phạm, không phạm điều giới sát sanh và ác nghiệp trọng tội.

bat thanh dao

Vấn: Một người đi chợ mua thịt hay cá chết đem về làm đồ ăn có phạm điều giới sát sinh hay không?

Đáp: Căn cứ theo 5 chi pháp phạm điều giới sát sinh, thì không có một chi pháp nào cả.

Vậy người ấy không phạm điều giới sát sinh.

Vấn: Trong 2 trường hợp sau đây, người mua thịt cá có phạm điều giới sát sinh hay không?

Một người đi chợ đến hàng bán tôm, cá,người ấy không chịu mua những con tôm, cá đã chết, mà chọn lấy những con tôm, cá còn sống, bảo người bán hàng làm thịt những con tôm, cá ấy, rồi mua đem về làm đồ ăn.

Điều giới sát sanh.

Một người đi chợ đến hàng bán thịt gà, không chịu mua thịt gà đã làm sẵn, mà chỉ vào con gà đang còn sống, bảo với người bán hàng rằng:

Ông (bà) hãy làm thịt con gà kia bán cho tôi.

Đáp: Căn cứ theo 5 chi pháp phạm điều giới sát sinh, thì hội đủ cả 5 chi pháp.

Cho nên, 2 trường hợp này, người bán phạm điều giới sát sinh và người mua cũng phạm điều giới sát sinh.

Vấn: Một người làm bếp đi chợ mua những con cá còn sống, con gà còn sống, đem về làm món ăn cho ngon miệng người chủ.

Vậy, người làm món ăn, và người chủ dùng món ăn, người nào phạm điều giới sát sinh, tạo ác nghiệp?

Đáp: Căn cứ theo 5 chi pháp phạm điều giới sát sinh, người làm bếp giết cá, giết gà làm món ăn cho chủ; người làm bếp ấy phạm điều giới sát sinh, tạo ác nghiệp sát sinh, vì hội đầy đủ 5 chi pháp phạm điều giới sát sinh.

Trường hợp người chủ bảo người làm bếp phải mua cá còn sống, gà còn sống về làm món ăn cho mình, thì người chủ cũng phạm điều giới sát sinh, tạo ác nghiệp sát sinh.

Trường hợp người chủ chẳng hay biết gì về người làm bếp giết cá, giết gà, chỉ có biết dùng những món ăn mà người làm bếp dọn lên bàn mà thôi, thì người chủ không phạm điều giới sát sinh, vì không có chi pháp nào trong 5 chi phần điều giới sát sinh.

Vấn: Một người vô ý đóng cửa làm chết một con thằn lằn nằm ngay ngạch cửa. Người ấy có phạm điều giới sát sinh hay không?

Đáp: Người ấy không phạm điều giới sát sinh, vì thiếu chi pháp tác ý tâm sở trong ác tâm giết hại chúng sinh.

Vấn: Một người tức giận con chó, có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm muốn đánh chết con chó, nhưng nó không chết mà chỉ bị thương nặng mà thôi.

Lần sau, người ấy lại đánh đuổi con chó ấy, có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm làm cho nó sợ bỏ đi, nhưng chẳng may đụng nhằm vào vết thương cũ, làm cho con chó ấy chết.

Vậy, người ấy phạm điều giới sát sinh trong lần thứ nhất hay lần thứ nhì?

Đáp: Người ấy đã phạm điều giới sát sinh trong lần thứ nhất, không phải ở lần thứ nhì, bởi vì, lần thứ nhì người ấy đánh đuổi con chó, có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm làm cho con chó sợ bỏ chạy đi, mà không có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm giết hại con chó, v.v…

Phạm điều giới sát sanh tạo ác nghiệp trọng tội:

  • Giết cha, giết mẹ
  • Giết bậc thánh A-ra-hán.

Người dùng thuốc diệt muỗi, diệt trừ sâu bọ, v.v… đều phạm điều giới sát sinh, bởi vì hội đầy đủ 5 chi pháp của điều giới sát sinh.

Thuốc Diệt Vi Khuẩn – Vi Trùng

Dùng thuốc để diệt vi khuẩn, vi trùng không phạm điều giới sát sinh; bởi vì vi khuẩn, vi  trùng không có sinh mạng cũng không có tâm thức. Các vật ấy chỉ có tứ đại (đất, nước, lửa, gió) phát sinh do thời tiết nóng lạnh, bên trong, bên ngoài, được phát triển tăng trưởng do hỏa đại, di chuyển do phong đại. Cũng như các loài thực vật (cây, cỏ,…) cũng không có sinh mạng, không có tâm thức.

Trong số 28 sắc-pháp, sắc mạng chủ (jīvitin-driyarūpa) phát sinh do nghiệp. Các loài vi khuẩn, vi trùng, các loài cây cỏ phát sinh doutu: thời tiết và āhāra: vật thực,… Do đó, diệt vi khuẩn, diệt vi trùng, chặt cây, cỏ không phạm điều giới sát sinh.

Trường hợp đàn bà uống thuốc ngừa thai, diệt tinh trùng của đàn ông… không phạm điều giới sát sinh. Nhưng nếu trường hợp người đàn bà uống thuốc có tác ý trong ác tâm phá thai, thì người đàn bà ấy phạm điều giới sát sinh, phạm tội giết con; bởi vì thai nhi sẽ là một đứa con.

Thật ra, khi tái sinh đầu thai vào lòng mẹ đầu tiên, có đại quả tâm tái sinh đầu thai cùng với 3 sắc pháp là sắc thân (kāya), sắc nam tính hoặc sắc nữ tính (bhava) và sắc ý căn (hadayavatthu) nơi nương nhờ của đại quả tâm.

Như vậy, ngay khi đầu thai đã hình thành một chúng sinh còn rất nhỏ, có đủ ngũ uẩn (3 sắc pháp thuộc sắc uẩn, đại quả tâm tái sinh gồm có 4 danh uẩn), thai nhi có đủ ngũ uẩn.

Còn trường hợp người mẹ bị sẩy thai ngoài ý muốn, thì người mẹ không bị phạm điều giới sát sinh, vì thiếu chi pháp tác ý trong ác tâm giết hại chúng sinh.

Phạm điều giới sát sinh này rất vi tế, cũng rất đa dạng, nên tìm hiểu trong Tạng Luật phần giới pārājika: bất cộng trụ của tỳ khưu.

Nguồn:

Ngũ giới là thường giới của mọi người (Tỳ khưu: Hộ Pháp).