Ân Đức Pháp Bảo Thứ Ba: Akāliko dhammo

Akāliko dhammo. (Cách đọc: Á-ca-lí-cố thăm-mô)

Akāliko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào liền cho Thánh-quả ấy sau một sát-na tâm diệt rồi sinh.

Akāliko có 2 ý nghĩa:

1- Thánh-đạo-tâm diệt, Thánh-quả-tâm sinh không có thời gian ngăn cách.

Thánh-đạo-tâm và Thánh-quả-tâm trong cùng một Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavīthicitta).

Ví dụ:

Trong Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotāpatti- maggavīthicitta) sinh diệt theo tuần tự như sau:

Bhavaṅgacitta→Bhavaṅgacalana→Bhavaṅgu-paccheda→Manodvāravajjanacitta→Parikamma→Upacāra→Anuloma→Gotrabhū→Sotāpattimagga→Sotāpattiphala (2 – 3 sát-na tâm)→Bhavaṅgacitta.

Chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm.

Giải thích:

1- Bhavaṅgacitta: Hộ-kiếp-tâm (viết tắt bha).

2- Bhavaṅgacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động (vt na).

3-Bhavaṅgupaccheda:Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (vt da).

4-Manodvāravajjanacitta:Ý-môn hướng-tâm (vt ma).

5- Parikamma: Chuẩn bị Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm sẽ  phát sinh (vt pari).

6- Upacāra: Cận Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm sẽ phát sinh (vt upa).

7- Anuloma: Thuận-dòng theo 37 pháp để chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (viết tắt anu).

8- Gotrabhū: Chuyển-dòng từ phàm-nhân sang Thánh- nhân (vt got).

9- Sotāpattimaggacitta: Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm 1 sát-na tâm (vt mag).

10- Sotāpattiphalacitta: Nhập-lưu Thánh-quả-tâm 2-3 sát-na tâm (vt pha).

11- Bhavaṅgacitta: Hộ-kiếp-tâm, chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm.

Đó là có các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự.

Đồ-Biểu Nhập-Lưu Thánh-Đạo Lộ-Trình-Tâm

(Sotāpattimaggavīthicitta)

Qua Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm nhận thấy:

– Nhập-lưu Thánh-đạo và Nhập-lưu Thánh-quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng Nhập-lưu Thánh-đạo lộ- trình-tâm, không có thời gian ngăn cách. Tương tự,

– Nhất-lai Thánh-đạo và Nhất-lai Thánh-quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng Nhất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, không có thời gian ngăn cách.

– Bất-lai Thánh-đạo và Bất-lai Thánh-quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng Bất-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, không có thời gian ngăn cách.

– A-ra-hán Thánh-đạo và A-ra-hán Thánh-quả sinh rồi diệt liên tục trong cùng A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình- tâm, không có thời gian ngăn cách.

Cho nên, 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh- quả-tâm tương xứng sau 1 sát-na-tâm, không có thời gian ngăn cách, không có thời gian chờ đợi.

Tam-Giới Thiện-Nghiệp

– Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm có khả năng cho quả ngay trong kiếp hiện-tại sớm nhất trong khoảng thời gian 7 ngày và còn cho quả trong những kiếp vị-lai.

Cho nên, dục-giới thiện-nghiệp này cho quả có thời gian chờ đợi.

– Sắc-giới thiện-nghiệp và vô-sắc-giới thiện-nghiệp không cho quả trong kiếp hiện-tại mà chờ chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trên cõi trời sắc-giới hoặc cõi trời vô-sắc-giới tùy theo bậc thiền sở đắc của hành-giả.

Siēu-Tam-Giới Thiện-Nghiệp

Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả- tâm tương xứng, ngay trong kiếp hiện-tại, không có thời gian chờ đợi, nghĩa là khi Thánh-đạo-tâm nào diệt, liền Thánh-quả-tâm ấy phát sinh trong cùng Thánh-đạo lộ- trình-tâm, chỉ sau 1 sát-na-tâm mà thôi, không có thời gian chờ đợi.

Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Akāliko dhammo.

Để lại bình luận tại đây!