Ân Đức Pháp Bảo Thứ Nhất: Svākkhāto Bhagavatā dhammo.

Svākkhāto Bhagavatā dhammo. (Cách đọc: Xoa-kha-tô Phá-gá-voá-ta thăm-mô)

Svākkhāto dhammo: Pháp gồm có 10 chánh-pháp mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối, có ý nghĩa đầy đủ, văn chương trong sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 10 chánh-pháp là: 1 pháp- học chánh-pháp và 9 pháp siêu-tam-giới.

Trong Chú-giải Saṃyuttanikāya, phần Sagāthavagga trình bày 10 chánh-pháp hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối như sau:

1- Pháp-học chánh-pháp hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối như thế nào?

* Đức-Phật thuyết một bài kệ gồm có 4 câu:

– Câu đầu: Hoàn hảo ở phần đầu.

– Hai câu giữa: Hoàn hảo ở phần giữa.

– Câu cuối: Hoàn hảo ở phần cuối.

* Đức-Phật thuyết một bài Kinh ngắn:

– Phần mở đầu: Hoàn hảo ở phần đầu.

– Phần thân bài: Hoàn hảo ở phần giữa.

– Phần kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối.

* Đức-Phật thuyết một bài Kinh dài gồm có nhiều đoạn:

– Phần mở đầu: Hoàn hảo ở phần đầu.

– Phần thân bài (có nhiều đoạn): Hoàn hảo ở phần giữa.

– Phần kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối.

* Đức-Phật thuyết về Tạng Luật Pāḷi, Tạng Vi-diệu- pháp Pāḷi, sự hoàn hảo cũng tương tự như Tạng Kinh Pāḷi.

2- Chín pháp siêu-tam-giới hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối như thế nào?

9 pháp siêu-tam-giới:

* 4 Thánh-đạo:

– Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotāpattimagga),

– Nhất-lai Thánh-đạo (Sakadāgāmimagga),

– Bất-lai Thánh-đạo (Anāgāmimagga),

– A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga),

* 4 Thánh-quả:

– Nhập-lưu Thánh-quả (Sotāpattiphala),

– Nhất-lai Thánh-quả (Sakadāgāmiphala),

– Bất-lai Thánh-quả (Anāgāmiphala),

– A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala),

* 1 Niết-bàn là đối-tượng của 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm.

4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm chỉ có đối- tượng Niết-bàn mà thôi, ngoài ra không có đối-tượng nào khác. 9 pháp siêu-tam-giới thuộc về pháp-thành chánh-pháp là quả của pháp-hành chánh-pháp.

Pháp-hành chánh-pháp và pháp-thành chánh-pháp hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối như sau:

– Pháp-hành giới: Hoàn hảo ở phần đầu.

– Pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả: Hoàn hảo ở phần giữa.

– Niết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuối.

Hay trình bày một cách khác:

– Pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định: Hoàn hảo ở phần đầu.

– Pháp-hành thiền-tuệ, 4 Thánh-đạo: Hoàn hảo ở phần giữa.

– 4 Thánh-quả và Niết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuối.

Một cách trình bày khác:

* Pháp-học chánh-pháp: Ban đầu lắng nghe, học hỏi, nghiên cứu để hiểu rõ về pháp-học chánh-pháp, về cách hành pháp-hành giới, phương pháp thực-hành pháp- hành thiền-định và pháp-hành thiền-tuệ, … Đó là pháp- học chánh-pháp hoàn hảo ở phần đầu.

* Pháp-hành chánh-pháp: Có 3 pháp:

– Pháp-hành giới: Hành-giả có tác-ý thiện-tâm giữ gìn giới cho được trong sạch và trọn vẹn, để làm nền tảng cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ.

– Pháp-hành thiền-định: Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới, 4 bậc thiền vô-sắc-giới.

– Pháp-hành thiền-tuệ: Hành-giả thực-hành pháp- hành thiền-tuệ làm cho phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp; thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế. Đó là pháp-hành chánh-pháp hoàn hảo ở phần giữa.

* Pháp-thành chánh-pháp: Hành-giả chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não, tham-ái, ác pháp. Đó là pháp-thành chánh- pháp hoàn hảo ở phần cuối.

Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Svākkhāto dhammo.

Trích: Quy Y Tam Bảo (Tỳ Khưu Hộ Pháp)

Để lại bình luận tại đây!