Ác nghiệp nặng – nhẹ của người phạm điều giới sát sinh

thien vien panditarama
Tránh xa sự sát sanh

Ác nghiệp nặng hoặc ác nghiệp nhẹ của điều giới sát sinh được căn cứ vào chúng sinh lớn hoặc nhỏ; có giới đức hoặc không có giới đức; giới đức nhiều hoặc giới đức ít, v.v…

Chúng sinh có thân hình Lớn – Nhỏ:

Nếu người giết hại chúng-sinh có thân hìnhto lớn như con voi, con trâu, con bò, v.v… thì tạo ác nghiệp nặng, vì phải cố gắng nhiều.

Nếu người giết hại chúng sinh có thân hìnhnhỏ như con kiến, con muỗi, con ruồi, v.v… thì tạo ác nghiệp nhẹ, vì cố gắng ít.

Chúng sinh có giới đức – không giới đức:

Nếu người giết hại con người thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại loài súc vật.

Nếu người giết hại người có giới thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại người không có giới.

Nếu người giết hại bậc Thánh nhân, thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại hạng phàm nhân.

Nếu người giết hại Thánh nhân bậc cao thì tạo ác nghiệp nặng hơn giết hại Thánh nhân bậc thấp.

Nếu người nào giết bậc Thánh A-ra-hán,giết cha, giết mẹ của mình, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng nhất vì thuộc về ác nghiệp vô gián trọng tội (ānantariyakamma).

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avīci, (không có nghiệp nào có thể ngăn cản được), chịu khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới mong thoát khỏi cõi địa ngục.

Trích: