Cư sĩ vấn đáp (Phần 2)

ngai ho tong

9. Vấn: Bốn cách quy y ấy có quả báo giống nhau hay là khác nhau?

Đáp: Có quả báo giống nhau, không khác.

10. Vấn: Tư cách tôn trọng sùng bái (pānipatana) chỉ có một cách hay là có thêm nữa?

Đáp: Chia ra có bốn cách nữa, là: tôn trọng vì tín rằng “Đức Phật là thân quyến, dòng dõi thanh cao (ñātipānipāta); tôn trọng vì sợ oai lực của đức Phật (bhayapānipāta); tôn trọng vì cho đức Phật là thầy (ācariyapāṇipāta); tôn trọng vì tín rằng đức Phật là bậc thanh cao đáng nương dựa (dakkhineyyapaṇipāta).”

11. Vấn: Bốn cách tôn trọng sùng bái ấy, giải như thế nào?

 Đáp: Giải như vầy: 

  1. Tôn trọng, tín rằng: đức Phật này là thân quyến dòng dõi thanh cao, ta nên tôn trọng. 
  2. Tôn trọng rằng: đức Phật có nhiều thần lực, nếu ta không tôn trọng sùng bái ta phải bị hư hại vì một lẽ gì không sai, cớ ấy ta phải tôn trọng.
  3. Tôn trọng, tín rằng: đức Phật này khi còn ở địa vị Bồ tát, Ngài có dạy bảo ta các nghề nghiệp, nay Ngài được giác ngộ làm Phật, ta cần phải tôn trọng Ngài. 
  4. Tôn trọng, tín rằng: đức Phật này là bậc thanh cao đáng thọ lãnh vật dụng của thí chủ tin lý nhơn quả đem đến dâng cúng người nào đã cúng dường rồi thì được khỏi vòng khổ não. Trong bốn cách tôn trọng ấy, chỉ có cách thứ 4 làm cho phép quy y được kết quả thôi.

12. Vấn: Phép quy y bợn nhơ có mấy điều? 

Đáp: Phép quy y bợn nhơ có ba điều, là: Không biết Phật, Pháp, Tăng, có đức như thế nào (aññāna); Nghi ngờ Tam bảo (saṃsaya); Hiểu sái Tam bảo (micchāñaṇadassana). Không đứt tam quy, nhưng Tam quy không được tỏ rạng, cận sự nam, cận sự nữ không được nhiều phước báu.

13. Vấn: Thánh quy có bợn nhơ chăng?

Đáp: Thánh quy không bao giờ bợn nhơ.

14. Vấn: Phép quy y đứt do mấy điều?

Đáp: Phép quy y đứt do hai điều: đứt mà có tội (sāvajjoca), đứt mà không có tội (anavajjoca).

15. Vấn: Đứt mà có tội, đứt như thế nào?

Đáp: Người đã thọ tam quy rồi, trở lại nương theo ngoại đạo, hủy báng, nhứt là đức Phật, gọi là đứt tam y có tội.

16. Vấn: Như thế nào, đứt mà không có tội?

Đáp: Đứt mà không có tội, là đứt vì chết.

17. Vấn: Thánh quy, có đứt không? 

Đáp: Thánh quy không bao giờ đứt.

18. VấnVì sao Thánh quy không đứt, không bợn nhơ?

Đáp: Vì bậc Thinh văn, dầu là thoát sanh trong cõi nào, không có Phật, Pháp, các ngài cũng chẳng tin theo tôn giáo khác, dầu có tai nạn đến nỗi hại mình, các ngài cũng chẳng bỏ các đức lành của mình; cho nên gọi Thánh quy không bao giờ đứt, không khi nào bợn nhơ.

19. VấnPhép quy y có mấy chi?

Đáp: Có 3 chi: đức tin (saddhā), trí tuệ (paññā), thí mạng (jīvitapariccāga) là thà bỏ mạng không đành lìa pháp.

20. Vấn: Thế nào gọi là giới của cận sự nam?

Đáp: Ngũ giới, gọi là giới của cận sự nam.


Nguồn: “CƯ SĨ VẤN ĐÁP”, Tỳ khưu Hộ Tông.

Phần trước