Cư sĩ vấn đáp (Phần 3)

ngai ho tong

21. VấnBát giới là giới của ai, nếu ngũ giới là của cận sự nam?

Đáp: Bát giới cũng là giới của cận sự nam, cận sự nữ nhưng thọ trì có hạn kỳ.

22. Vấn: Sự nuôi mạng của cận sự nam, cận sự nữ như thế nào?

Đáp: Sự nuôi mạng của cận sự nam, cận sự nữ là phải dứt bỏ năm nghề buôn bán không nên.

23. Vấn: Năm nghề buôn không nên, như thế nào?

Đáp: Năm nghề buôn không nên là: buôn khí giới (satthavaṇijjā), buôn người (sattavaṇijjā), buôn thịt là nuôi thú rồi đem bán (maṃsavanijjā), buôn vật say (rượu) (majjavaṇijjā), buôn thuốc độc (visavaṇijjā). Cả năm nghề ấy, cận sự nam, cận sự nữ không nên làm.

24. Vấn: Vì sao không nên buôn khí giới?

Đáp: Vì là nguyên nhân để giết chúng sanh (người và thú) bởi cận sự nam, cận sự nữ là người không sát sanh.

25. Vấn: Vì sao không nên buôn người?

Đáp: Vì người có dòng dõi đồng nhau không nên làm cho thấp hèn.

26. Vấn: Vì sao không nên buôn thịt?

Đáp: Vì là nguyên nhân giết hại chúng sanh.

27. Vấn: Vì nguyên nhân nào, buôn thuốc độc không được?

Đáp: Vì là vật độc.

28. Vấn: Vật say là rượu, vì sao cũng cấm nữa?

Đáp: Vì là nguyên nhân làm cho mất trí nhớ của người.

29. Vấn: Sự hư hại của cận sự nam, cận sự nữ như thế nào?

Đáp: Nhứt là sự phá giới và sự nuôi mạng sái.

30. Vấn: Hư hại của cận sự nam, cận sự nữ có mấy thứ?

Đáp: Có năm thứ: 

  • cận sự nam, cận sự nữ không có đức tin (asaddhohoti);
  • cận sự nam, cận sự nữ không có giới (dussīlohoti);
  • cận sự nam, cận sự nữ là người không quyết định (kotuhalamaṅgalikohoti);
  • cận sự nam, cận sự nữ tin tà thuyết, không tin nhơn quả (maṅgalampaccetinokammaṃ);
  • cận sự nam, cận sự nữ tin người ngoài Phật pháp (ito ca bahiddhā dakkhineyyaṃ gavesati).

31. Vấn: Cận sự nam, cận sự nữ không có đức tin, tại sao cũng thành người cận sự nam, cận sự nữ được, vì cận sự nam, cận sự nữ phải có đức tin làm gốc?

Đáp: Trước có đức tin thiệt, sau trở lại không có đức tin, cho nên gọi là hư hại.

32. Vấn: Phá giới, như thế nào?

Đáp: Phá giới là nói về người không giữ giới hoặc có giới mà đứt giới, đều gọi là phá giới cả. Phá giới gọi là: “nisīlo” hoặc “asīlo” nghĩa là “người không có giới”.

33. Vấn: Tin tà thuyết[4], không tin nhơn quả, như thế nào?

Đáp: Tin, chấp rằng tháng này tốt, tháng này xấu v.v… hoặc tin rằng ông này bà kia cho tội, phước, không tin nhơn quả.