Lợi ích của sự đi kinh hành

Vấn: Bạch Phật, có nhiều cách làm cho tâm yên lặng và việc đi kinh hành là một. Vậy thầy tỳ kheo đi kinh hành được lợi ích chi?

Phật đáp:

Quả báu của sự đi kinh hành có 5:

  1. Hành giả có sự kiên nhẫn khi đi đường xa;
  2. Hành giả trở nên nhẫn nại tinh tấn;
  3. Người ít có bịnh hoạn;
  4. Làm cho thực phẩm dễ tiêu hóa;
  5. Thiền định được duy trì lâu ngày.

(Cankamasutta Padhamapanāsaka Pañca Nipata Anguttara Nikāya số 20)

Nguồn: PHẬT GIÁO (CHÍNH LỜI PHẬT THUYẾT)

Soạn giả

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG HỘ TÔNG (VAṄSARAKKHITA MAHĀTHERA)