Ý nghĩa bài Kinh Chuyển Pháp Luân

kinh chuyen phap luan

Lời Ngài Trưởng lão Ānanda bạch với Ngài Đại Trưởng lão Mahākassapa rằng:

– “Evaṃ me sutaṃ …”

– Kính bạch Ngài Đại Trưởng lão Mahā kassapa khả kính, con là Ānanda được nghe bài kinh Chuyển pháp luân từ Đức Thế Tôn như vầy: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại khu rừng phóng sinh nai, tên là Isipatana, trước kia Đức  Phật Chánh Đẳng Giác, chư Phật Độc Giác đã từng ngự xuống đây.

Tại nơi ấy, Đức Thế Tôn gọi nhóm 5 tỳ khưu là Ngài Đại Trưởng lão Koṇḍañña, Ngài Trưởng lão Vappa, Ngài Trưởng lão Bhaddiya, Ngài Trưởng lão Mahānāma và Ngài Trưởng lão Assaji mà truyền dạy rằng:

Hai pháp thấp hèn (Dve antā)

– Này chư tỳ khưu! Có 2 pháp thấp hèn cực đoan thuộc về hai biên kiến mà người xuất gia không nên hành.

Hai pháp ấy như thế nào?

* Một là việc thường thụ hưởng dục lạc trong ngũ dục do tâm tham ái hợp với thường kiến, là pháp thấp hèn của hạng phàm nhân trong đời, không phải là pháp hành của bậc Thánh nhân, không đem lại lợi ích an lạc.

* Hai là việc thường tự ép xác hành khổ mình do tâm sân và có đoạn kiến, thuộc pháp hành khổ hạnh của ngoại đạo, không phải là pháp hành của bậc Thánh nhân, không đem lại lợi ích an lạc.

Pháp Hành Trung Đạo (Majjhimapaṭipadā)

– Này chư tỳ khưu! Không thiên về 2 pháp thấp hèn thuộc về thường kiến và đoạn kiến ấy, Như Lai đã thực hành theo pháp hành trung đạo nên đã chứng ngộ chân lý tứ Thánh đế bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, làm cho tuệ  nhãn (cakkhu) đã phát sinh thấy rõ, biết rõ tứ Thánh đế, làm cho trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới (ñāṇa) đã phát sinh thấy rõ, biết rõ tứ Thánh đế, để chứng ngộ Niết bàn làm vắng lặng mọi phiền não, để phát sinh trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới đặc biệt chứng đắc 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả, để tịch diệt Niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới.

– Này chư tỳ khưu! Như Lai đã thực hành theo pháp hành trung đạo nên đã chứng ngộ chân lý tứ Thánh đế bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, làm cho tuệ nhãn (cakkhu) đã phát sinh thấy rõ, biết rõ tứ Thánh đế, làm cho trí tuệ  thiền tuệ siêu tam giới (ñāṇa) đã phát sinh thấy rõ, biết rõ tứ Thánh đế, để chứng ngộ Niết bàn làm vắng lặng mọi phiền não, để phát sinh trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới đặc biệt chứng đắc 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả, để tịch diệt Niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới.

Pháp hành trung đạo như thế nào?

– Này chư tỳ khưu! Pháp hành trung đạo đó chính là Thánh đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thánh đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng này gọi là pháp hành trung đạo.

– Này chư tỳ khưu! Như Lai đã thực hành theo pháp hành trung đạo này đã chứng ngộ chân lý tứ Thánh đế bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, làm cho tuệ nhãn (cakkhu) đã phát sinh thấy rõ, biết rõ tứ Thánh đế, làm cho trí tuệ  thiền tuệ siêu tam giới (ñāṇa) đã phát sinh thấy rõ, biết rõ tứ Thánh đế, để chứng ngộ Niết bàn làm vắng lặng mọi phiền não, để phát sinh trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới đặc biệt chứng đắc 4 Thánh đạo, 4 Thánh quả, để tịch diệt Niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới.

Trích: Kinh chuyển pháp luân (trang 12-14) TK Hộ Pháp