Bộ song đối (Yamaka)

Đức phật Gotama

Bộ Yamaka (Song Ðối)  –  nội dung của bộ này pháp được thể hiện dưới hình thức vấn đáp từng đôi, hỏi chiều xuôi (anulomaṃ) rồi hỏi chiều ngược (pacaniyaṃ).

Thí dụ: Sắc là uẩn phải chăng? Hay uẩn là sắc phải chăng? v.v… Lẽ đó mới gọi là bộ Song Ðối.

Link tải tài liệu: BỘ SONG ĐỐI