Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya)

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta).

Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

  1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng
  2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
  3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng
  4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
  5. Thiên Đại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng Bộ kinh đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầu thập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và đánh số thứ tự từ 12 đến 16.

Tỳ khưu Thích Minh Châu

Link tải tài liệu: TƯƠNG ƯNG BỘ