Làm phước, nguyện như thế nào để thành Phước Báu Giải Thoát?

Làm phước, nguyện như thế nào để thành Phước Báu Giải Thoát?

  * Trong Phật-giáo này, các hàng thanh-văn đệ-tử sau khi đã làm phước-thiện bố-thí dù lớn dù nhỏ, cũng nên nguyện cầu bậc cao cứu cánh Niết-bàn đó là A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.

  Trong Chú-giải Chi-bộ-kinh dạy đọc lời cầu nguyện như sau:

  “Idaṃ me dānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.”

  Phước-thiện bố-thí này của con xin làm nhân-duyên dẫn dắt con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  Nếu làm các phước-thiện khác giữ-giới, hành-thiền, v.v... thì đọc lời nguyện cầu như sau:

  “Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.”

  Phước-thiện này của con xin làm nhân-duyên dẫn dắt con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  Đó là lời cầu nguyện bậc cao cứu cánh Niết-bàn của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, nên phước- thiện bố-thí ấy trở thành pháp-hạnh ba-la-mật, làm nền tảng hỗ trợ cho các pháp-hạnh ba-la-mật còn lại được thuận lợi thành tựu đầy đủ.

  Trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, mỗi hàng thanh-văn đệ-tử có pháp-hạnh bố-thí ba-la- mật hỗ trợ được thành tựu quả báu ở cõi người (manussasampatti) dù giàu sang phú quý như thế nào cũng không đắm say trong cõi người, hoặc được thành- tựu quả báu ở cõi trời (devasampatti) dù hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời như thế nào cũng không đắm say trong cõi trời ấy, bởi vì mục đích cứu cánh của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử là nguyện cầu sớm được thành tựu đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, để hỗ trợ hành-giả thực- hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, đạt đến mục đích cứu cánh thành-tựu quả báu Niết-bàn (Nibbāna- sampatti) giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.

  Trích: Bố thí cầu nguyện, Quyển Pháp Hành Giới, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.