Linh tinh - Cư Sĩ thực hành

Linh tinh - Cư Sĩ thực hành

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA
  -----

  CƯ SĨ THỰC HÀNH

  Bhikkhu Nāga Mahā Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn

  Dl. 1957 – Pl.2501

   

  THỈNH CHƯ TĂNG TỤNG KINH CẦU AN

  Vipattippatibāhāya sabbasampatti siddhiyā sabba dukkhavināsāya parittam brūthamaṇgalaṃ, vipattippāṭibāhāya sabba sampattisiddhiyā sabba bhaya vināsāya parittaṃ brūtha maṇgalaṃ vipattippāṭibāhāya sabba sampattisiddhiyā sabba rogavināsāya parittaṃ brūthamaṇgalaṃ.

  Cầu xin chư Đại đức Tăng tụng kinh cầu an để ngăn ngừa tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho đặng thành tựu những hạnh phúc, khiến cho các sự khổ não, kinh sợ và tật bệnh đều tiêu tan.

  DÂNG CÚNG VẬT THỰC

  Pāli dâng cúng vật thực đến chư tăng có 2 cách: Cách vắn tắt thì đọc như vầy: “Imaṃ bhikkhaṃ” (nếu có vật phụ tùng thì nói thêm saparikkhārami) bikkhisaṅghasa dema[13] – Chúng tôi xin dâng vật thực này đến chư tăng (luôn cả các vật phụ tùng). Lần thứ nhì… lần thứ ba…”

  Cách đầy đủ:

  Ayaṃ no bhante piṇḍapāto dhammiko dhammaladdho dhammeneva uppādito mātāpitu ādike guṇavante uddissa imaṃ saṅghabhattaṃ saparikkhāraṃ (buddhappa mukhassa[14]) saṅghassa dema te guna vantādayo imaṃ saṅgha bhattaṃ attano santakaṃ viya maññamānā anumodantu anumoditvāna yathicchita sampattīhi samijjhantu sabba dukkhā pamuñcantu iminā nissante iminā nissantena. Dutiyampi….tatiyampi…

  Bạch đại đức Tăng được rõ: những thực phẩm này của chúng tôi làm theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo, chúng tôi xin hồi hướng đến các bậc ân nhân nhứt là cha mẹ hay biết rằng: “Lễ này gọi là lễ trai tăng” luôn cả các món phụ tùng, xin dâng cúng đến chư Tăng (nhứt là Đức Phật), lễ này thuộc về phần các vị ấy, xin được phép đến thọ lãnh tùy ý khi thọ hưởng rồi, xin cho được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả người, quả trời cùng quả Niết-bàn, cho được như ý muốn do năng lực phước báu chảy vào không dứt. Lần thứ nhì…lần thứ ba…

  DÂNG Y ĐẾN CHƯ TĂNG

  Mayaṃ bhante imaṃ cīvaraṃ idhānetvā saṅghassa dema sādhu bhante saṅgho imaṃ cīvaraṃ patiggaṇhatu amhākaṃ dīgharattaṃ atthāya hitāya sukāya. Dutiyampi….tatiyampi… 

  Bạch đại đức Tăng, chúng tôi đem y này dâng cúng đến chư Tăng, xin các Ngài nhận lãnh cho chúng tôi được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an vui lâu dài. Lần thứ nhì… lần thứ ba…

  DÂNG Y CASA TRONG DỊP LỄ KAṬHINA THÌ ĐỌC

  Imaṃ dussaṃ Kaṭhina cīvaraṃ saṅghassa dema. Dutiyampi… tatiyampi…

  Bạch đại đức Tăng chúng tôi xin dâng vải này là Y Kaṭhina đến chư Tăng. Lần thứ nhì… lần thứ ba…

  DÂNG CHỖ Ở CHÙA THẤT V.V…

  Mayaṃ bhante imaṃ vihāraṃ (nếu thất nhỏ thì nói kutiṃ) kāretvā uposatha pavāranā disaṅgha kamma karaṇatthāya cāduddisassa bhikkhusaṅghassa dema sādhu bhante bikkhusaṅgho imaṃ vihāraṃ patiggaṇhatu amhākaṃ dīgharattaṃ atthāya hitāya sukāya. Dutiyampi….tatiyampi…

  Bạch đại đức Tăng chúng tôi đã tạo xong tịnh xá (chùa) này xin dâng cúng đến chư Tăng tứ phương để hành Tăng sự, nhứt là để phát lộ, xin chư tăng nhận lãnh cho chúng tôi được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an vui lâu dài. Lần thứ nhì… lần thứ ba…

  Mỗi khi làm được phước báu nào xong thì nên nguyện: “Idaṃ vatta me puññaṃ asāvakkhayo vahaṃ hotu anāgate – Do sự phước báu mà chúng tôi đã trong sạch làm đây…mong cầu gieo được duyên lành để diệt tận các pháp trầm luân trong ngày vị lai”.

  XONG RỒI HỒI HƯỚNG PHƯỚC BÁU ĐẾN CHƯ THIÊN V.V…

  Ākasatthā ca bhūmatthā devānāgā mahiddhikā puññaṃ no anumodantu civaraṃ rakkhantu sāsanaṃ.

  Nơi chữ sāsanaṃ nên thay lại me garu, ñātayo, pānino, no sadā, trong mấy câu sau.

  Chư Thiên ngự trên hư không

  Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều

  Long vương thần lực có nhiều

  Đồng xin hoan hỷ phước điều chúng tôi

  Hộ trì Phật giáo Tăng bồi

  Các bậc thầy tổ an vui lâu dài

  Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai

  Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu

  Thân tâm vui thú đạo mầu.

  Tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu thăng.

  THỈNH PHÁP SƯ

  Khi có thuyết Pháp thì nên thỉnh Pháp sư như vầy:

  Brahmā ca lokādhipatī sahampati katanjalī andhivaraṃ ayācatha. Santīdha sattāppara jakkhajātikā desetu dhammaṃ anukampimaṃ pajaṃ.

  Saddhamma bheriṃ vinayañca kāyaṃ suttañ ca bandhaṃ abhidhamma cammaṃ akotayanto catusacca duṇḍaṃ pabbodha neyya parisāya majjhe.

  Evaṃ sahampati brahmā bhagavantaṃ ayācatha tunhi bhāvena taṃ buddho kāruññe nādhivāsaya:

  Tamhā vutthāya pādena migadāyaṃ tato gato pañca vagyāday neyye amam pāyesi dhammato tato pabhūti sambuddho anūnā dhammadesanaṃ māghavassāni desesi sattānaṃ atthasiddhakaṃ.

  Tena sādhu ayyo bhante desetu dhammadesanaṃ sabbāyidha parīsāya anukampampi kātave.

   

  Thưở Phật mới đạt thành quả vị

  Có Sahampati (Xá-Hăm-Pát-Tí) Phạm thiên

  Cả trong thế giới các miền

  Thanh cao quán chúng cần chuyên đạo mầu

  Hiện trước Phật đê đầu đảnh lễ

  Bạch xin Ngài tế thế độ nhơn

  Chúng sanh trong khắp cõi trần

  Tối mê điên đảo không phân tội tình

  Cầu Phật tổ cao minh ái truất

  Hiển oai linh tỉnh thức dắt dìu

  Hoằng khai giáo pháp cao siêu

  Tu hành theo đặng kết nhiều thiện duyên

  Thế tôn được mãn viên đạo quý

  Tôi hết lòng hoan hỷ tán dương

  Nhưng vì hoàn cảnh đáng thương

  Không đành bỏ mặc lạc đường làm thinh

  Chúng sanh vốn đa tình lắm bực

  Không phân đâu chân thật giả tà

  Vô thường, khổ não chấp ta

  Ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ ngài

  Xin mở lượng cao dày răn dạy

  Chuyển pháp luân diễn giải diệu ngôn

  Chúng sanh nghe đặng pháp môn

  Thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu

  Giải thoát những nguồn sầu câu thức

  Diệt lam lam ái dục bao vòng

  Tối mê sẽ được sáng trong

  Phát sanh trí huệ hiểu thông tinh tường

  Thông thấu lẽ vô thường vắn vỏi

  Ba tướng trong ba cõi mỏng manh

  Vô minh sanh quả nhân hành

  Cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi

  Biển trần khổ nổi trôi chìm đắm

  Bị ngũ ma vảy nắm chuyển di

  Vậy nên cầu đấng từ bi

  Tạo thuyền bát nhã trải đi vớt người

  Đưa qua chốn tốt tươi an tịnh

  Bờ Niết-bàn chẳng dính trần ai

  Như đèn rọi suốt trong ngoài

  Chiếu tia ánh sáng khắp loài hân hoan

  Pháp ví trống khải hoàn rầm rộ

  Luật ví như đại cổ hoằng dương

  Kinh như giây buộc trên rường

  Luật như mặt trống vẹt dường vô minh

  Tứ diệu đế đó hình dùi trống

  Gióng khua tan giấc mộng trần gian

  Chúng sanh tất cả bốn hàng

  Như sen trong nước minh quang luống chờ

  Trời ló mọc đằng nhờ ánh sáng

  Trổ hoa lành rải tán mùi hương

  Pháp mầu ánh sánh phi thường

  Chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui

  Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản

  Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi

  Quyết lòng mở đạo dạy đời

  Nhắm vườn Lộc Giả, Ngài dời chân sang

  Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử

  Có năm thầy thính dự pháp từ

  Đó là nhóm Kiều Trần Như

  Được nếm hương vị hữu dư Niết-bàn

  Rồi từ đó mở mang giáo Pháp

  Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn

  Một lòng chẳng thối không mòn

  Những điều lợi ích hằng còn lâu năm

  Cả tam giới thừa ân phổ cập

  Đám mưa lành rưới khắp thế gian

  Bởi nhân cớ tích rõ ràng

  Thỉnh Ngài thuyết Pháp noi đàng từ bi

  Chúng sanh ngồi khắp chốn ni

  Tối mê cầu đặng trí tri vẹn toàn.

   

  LỄ BÁI XÁ LỢI

  Trước Xá Lợi uy linh lẫm liệt

  Dâng nén hương dạ nhiệt tín thành

  Cúng dường Phật tổ cha lành

  Ngàn xưa di tích Phật danh Cồ Đàm (Gotama)

  Đức từ bi chỉ đàng giác ngạn

  Ơn cứu khổ độ nạn mê tân

  Trời người nhuần gội nguồn ân

  Duyên may được hưởng đôi phân chánh truyền

  Phát tâm lành cầu chuyên giữ đạo

  Nguyện noi theo tôn giáo Thích Ca

  Lo phần tự giác giác tha

  Y theo bổn hạnh Phật Đà khi xưa

  Chốn rừng già nắng mưa khổ xác

  Giữa tuyết sương đói khát bao nài

  Chẳng màng lao khổ đắng cay

  Quyết lòng tìm đạo duyên may độ đời

  Dưới cội cây tứ thời tĩnh tọa

  Trên bồ đoàn phân tỏa tâm minh

  Thoạt nhiên ngộ đạo tự mình

  Đắc thành Phật quả vô sinh Niết-bàn

  Rồi từ đó mở mang giáo Pháp

  Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn

  Châu du cùng khắp bốn phương

  Hoằng khai Phật đạo chỉ đàng vô sanh

  Vườn Kusinārā cha lành viên tịch

  Ngọc Xá Lợi di tích thế gian

  Bảy đoạn xương lớn huy hoàng

  Xương trán răng nhọn lại còn xương vai

  Lửa Chư Thiên hỏa đài đốt cháy

  Không rã tan quả thấy nhiệm mầu

  Lại còn Xá Lợi đủ màu

  Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường

  Chừng năm cân chỉ bằng hột đậu

  Ánh chiếu ngời huỳnh học kim cương

  Cỡ hai đồng chạn khác thường

  Lớn bằng hạt thóc đã lường sáu cân

  Pha ly màu sáng trong ngần

  Thủy xoàn ngọc quí trong trần nào hơn

  Cỡ ba hột cải trọng trơn

  Năm cân ngọc điệp trắng ngần như hoa

  Chúng sanh khắp cõi sa bà

  Dễ nào gặp được để mà suy tôn

  Duyên lành đưa đến điện môn

  Cúng dường Xá Lợi Thế Tôn di truyền

  Nhứt tâm thệ nguyện qui nguyên

  Ngưỡng cầu Phật tổ chứng miên lòng thành.

  Đầu tiên tám nước phân tranh

  Công phân xá lợi sử sanh ghi rành

  Đền thờ tiêu biểu: đức lành

  Tám nơi công cộng đô thành quốc vương

  Môn sanh từ khắp bốn phương

  Mai chiều chiêm bái cúng dường Như lai

  Chúng con cảm mến dạ hoài

  Hướng chừng Thánh tháp Phật đài suy tôn

  Răng nhọn bốn cái di tồn

  Bốn nơi tạo thắp kiền khôn lưu đời

  Một là Đạo Lợi cung trời

  Hai là phước địa đương thời Lăn-Ca

  Xứ Ganh-Tha-Rá thứ ba (Ganthāra)

  Bốn là thủy điện nguy nga chúa Rồng

  Chúng con ái mộ tâm đồng

  Cúng dường Xá lợi viên thông Phật Đà

  Phạm thiên thượng giới một tòa

  Xương vai bên tả cùng là tam y

  Đền thờ cao vọi cực kỳ

  Chúng con lễ bái thiên uy tháp này

  Tuần hoàn tuế nguyệt chuyển xoay

  Cổ sơ tám tháp hằng ngày mòn hư

  Hai trăm mười tám năm dư

  Nhờ vua A-Dục tâm từ sùng hưng

  Tám phần Xá Lợi quân phân

  Tám mưới bốn ngàn tạo tân tháp thờ

  Ngàn năm muôn kiếp một giờ

  Trước đến Xá Lợi ước mơ phỉ nguyền

  Phần hương lễ bái điện tiền

  Cúng dường Xá Lợi giao duyên Niết-bàn

  Nguyện cầu trăm họ bốn phương

  Thoát vòng tai ách hưởng an thái bình

  Cầu cho tất cả chúng sanh

  Đồng nhau tu Phật đệ huynh một nhà.

  KHUYẾN TU

   

  Từ bi Đức Phật Thích Ca

  Xót thương nhân loại đạo xa bể trần

  Pháp xa bát nhã ân cần

  Rước đưa tứ chúng thoát lần vô minh

  Hỡi ai người biết thương mình

  Hãy nương theo Phật đức tin trau giồi

  Chính ngài là đấng cứu đời

  Khỏi vong khổ não đến nơi Niết-bàn

  Ai tin nhân quả rõ ràng

  Dứt lần tội lỗi tìm đàng tịnh tâm

  Người mà mài miệt sai lầm

  Không hơn hạ thú thượng cầm biết tu

  Từ nay cố gắng công phu

  Sớm trưa hành đạo dãi dầu chẳng than

  Ham chi trần thế bạc vàng

  Ngày qua tháng lại mơ màng lợi danh

  Mãng lo quyền thế đua tranh

  Thác rồi phủi sạch công danh ảo huyền

  Lúc sống ăn ở chẳng hiền

  Khi chết con cháu ngã liền bò heo

  Vịt gà tôm cá giết theo

  Cúng tế thần thánh cầu siêu linh hồn

  Gây thêm nghiệp dữ dập dồn

  Đố ai cầu khấn mà hồn được siêu

  Tiếc khi còn sống biết điều

  Làm chi đặng nấy ít nhiều chẳng sai

  Khuyến tu hẹn mốt hẹn mai

  Như người khất nợ đêm ngày lo toan

  Nghĩa vụ gia đạo chưa an

  Để lo tròn đủ vội vàng ích chi

  Đó là cạn nghĩ hẹp suy

  Vô thường chực sẵn dẫn đi lúc nào

  Ăn năn hối hận trước sau

  Bốn đường ác đạo dễ vào khó ra

  Thân bằng quyến thuộc gần xa

  Khóc than thương tiếc đưa ta về đồng

  Dưới ba tấc đất vùi nông

  Ôi thôi sự nghiệp còn mong đặng nào

  Phước thì được hưởng quả cao

  Tội thì đọa lạc sa vào ngục sâu

  Mấy lời khuyên nhủ đuôi đầu

  Thiện nam tín nữ chớ hầu lạt phai

  Chí công trì giới đừng sai

  Ngày sau kết quả về ngay Niết-bàn.

   

  KARANĪYA METTA SUTTA – BÁC ÁI KINH

  Khi ở nơi thanh vắng có sự kinh sợ hoặc các phi nhơn khuấy rối bất cầu ở nơi nào thì nên đọc kinh bác ái để ngăn ngừa các sự kinh sợ ấy.

   

  1. Karaṇīya m’attha-kusalena

  Yaṃ taṃ santaṃ padaṃ abhisamecca

  Sakko ujū ca suhujū ca

  Suvaco c’assa mudu anatimānī.

  2. Santussako ca subharo ca

  Appakicco ca sallahukavutti

  Sant’indriyo ca nipako ca

  Appagabbho kulesu ananugiddho.

  3. Na ca khuddaṃ samācara kiñci

  Yena viññū pare upavadeyyuṃ

  Sukhino vā khemino hontu

  Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

  4. Ye keci pāṇabhūt’atthi

  Tasā vā thāvarā va anavasesā

  Dīghā vā ye mahantā vā

  Majjimā rassakā anukathūlā.

  5. Diṭṭhā vā ye va addiṭṭhā

  Ye ca dūre vasanti avidūre

  Bhūtā vā sambhavesī vā

  Sabba sattā bhavantu sukhitattā.

  6. Na paro paraṃ nikubbetha

  N’ātimaññetha katthaci naṃ kiñci

  Byārosanā paṭighasaññā

  Naññamaññassa dukkhamiccheyya.

  7. Mātā yathā niyaṃ puttaṃ

  Āyusā ekaputtamanurakkhe

  Evam’pi sabba bhūtesu

  Mānasam bhāvaye aparimānaṃ.

  8. Mettañca sabba lokasmiṃ

  Mānasam bhāvaye aparimānaṃ

  Uddhaṃ adho ca tiriyañca

  Asambādhaṃ averaṃ asapattaṃ.

  9. Tiṭṭhañcaraṃ nisinno vā

  Sayāno vā yāva’tassa vigatamiddho

  Etaṃ satiṃ adhiṭṭheyya

  Brahmametaṃ vihāraṃ idhamāhu.

  10. Diṭṭhiñca anupagamma

  Sīlavā dassanena sampanno

  Kāmesu vineyya gedhaṃ

  Na hi jātu gabbha-seyyaṃ punaretī’ti.

  -----

  1. Người trí tuệ biết rõ những sự hữu ích muốn giác ngộ theo các pháp yên lặng là Niết-bàn thì người ấy nên có sự dõng mãnh thân, khẩu, ý chân chánh dễ dạy tánh nết mềm mỏng không ngã mạng thái quá.

  2. Là người tri túc dể duôi ít bận tộn thân tâm nhẹ nhàng, có lục căn thanh tịnh, có trí tuệ, rất cẩn thận, không quyến luyến theo kẻ thế.

  3. Các bậc trí tuệ hằng khinh bỉ những kẻ khác, tạo những nghiệp ác nào dầu là nhỏ nhen chút ít, thì người có trí không nên hành theo những nghiệp ấy. Nên rải lòng bác ái đến tất cả chúng sanh như vầy: “Cầu xin cho tất cả chúng sanh hằng được sự an vui, yên ổn”.

  4. Tất cả chúng sanh không có hạn định, dầu là chúng sanh có sự kinh hãi là còn lòng tham muốn hoặc các bậc hiền triết đã dứt lòng tham muốn. Chúng sanh nào có thân hình dài hoặc lớn, trung hoặc vắn, gầy hoặc béo.

  5. Chúng sanh mà ta thấy hoặc không thấy được, ngụ nơi xa hoặc gần, đã sanh ra rồi hoặc đang tìm nơi thoát sinh: cầu xin cho chúng ấy hằng được sự an vui.

  6. Chúng sanh không nên hăm dọa và hãm hại nhau, không nên khinh dễ kẻ khác, dầu là nhỏ nhen chút ít, không nên làm khổ nhau vì sự nóng giận bất bình là sự bực tức trong tâm.

  7. Người mẹ dám liều sanh mạng để bảo dưỡng con mình là con một thế nào thì nên rải lòng bác ái vô lượng vô biên đến tất cả chúng sanh cũng như thế ấy.

  8. Người có tâm bác ái vô lượng vô biên là không bực tức, không thù oán không kẻ nghịch nên rải đến tất cả chúng sanh trên thế giới là rải phía trên, phía dưới, bên ngang và khoảng giữa.

  9. Người ấy dầu lúc đi, đứng, nằm, ngồi, không có ngủ mê lúc nào thì nên niệm lòng bác ái đến lúc ấy. Các bậc trí tuệ gọi những tư cách ấy là phẩm hạnh trong Phật pháp.

  10. Người có tâm bác ái không tà kiến có giới hạnh được đắc Tu-đà-hườn là người đã dứt bỏ sự vui thích theo ngũ trần và không còn thọ sanh vào thai bào nữa. 

   

  PATTIDĀNA GĀTHĀ – KINH HỒI HƯỚNG

  Theo trong Phật giáo người Phật tử mỗi khi làm được phước lành nào thì nên hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh như sau:

  Yaṃ kiñci kusalakammaṃ kattabbaṃ kiriyaṃ mama. Kāye vācāmanasā tidase sugataṃ kataṃ ye sattā saññino atthi, ye ca sattā asaññino kataṃ puññā phalaṃ mayhaṃ, sabbe bhāgī bhavantute. Ye taṃ kataṃ suviditaṃ dinnaṃ puññaphalaṃ mayā. Ye ca tattha na jānanti devā gantvā nivedayuṃ sabbe lokamhi ye sattā jīvantāhāra hetukā manuññaṃ bhojanaṃ sabbe labhan tu mama cetasāti.

  Lời Việt:

  Phước căn tôi đã tạo thành

  Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên

  Đều là phước báu vững bền

  Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng

  Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn

  Chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa bà

  Chư Thiên Phạm thiên cùng là

  Bậc trời Vô tưởng được mà hưởng an

  Phước tôi hồi hướng dâng ban

  Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu

  Bằng ai chưa rõ lời cầu

  Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay

  Có người làm phước được rày

  Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng

  Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung

  Hưởng được phước quí ung dung thanh nhàn

  Chúng sanh thế giới các hàng

  Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường

  Xin thâu phước báu cúng dường

  Hóa thành thực phẩm mùi hương thoả lòng.

   

  Bài kinh này đọc nơi chùa chiền, tịnh xá, sau khi nghe pháp hoặc tụng kinh

   

  Yā devatā santi vihāra vāsini thūpeghare bodhighare tahiṃ tahiṃ tādhamma dānena bhavantu pūjitā sotthiṃ karontedha vihāra maṇdale. Therā ca majjhā navaka ca bhikkhavo saramikā danapati upāsakā gāmā ca desā nigamā ca issarā. Sappānabhūtā sukhitā bhavantute. Jālabujā yapi ca aṇḍasaṃ bhava. Saṃsedajātā athavopapātikā. Niyānikaṃ dhamma, varaṃ paticca te. Sabbepi dukkhassa karontu saṃkhayaṃ.

  Thātu ciraṃ sataṃ dhammo dhamma dharā ca puggalā saṅgho hotu samaggo va atthāya ca hitāya ca amhe rakkhatu sadhammo sabbepi dhammacārino vuddhiṃ sampāpuṇeyyāma dhammariyappavedite.

  Lời Việt:

  Ngưỡng cầu các đấng Chư Thiên

  Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày

  Ngự nơi đền tháp xưa nay

  Những nơi biệt thất nơi cây bồ đề

  Chúng tôi xin tụ hội về

  Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng

  Rồi xin gia hộ chư tăng

  Cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa

  Tỳ khưu chẳng luận trẻ già

  Cao hạ trung hạ hoặc là mới tu

  Thiện nam tín nữ công phu

  Đều là thí chủ đồng phù trợ nhân

  Những người trong khắp thôn lân

  Kiều cư châu quận được phần an khương

  Chúng sanh bốn loại thông thường

  Noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành

  Giải thoát phước báu nên hành

  Đặng mà dứt khổ chuyền quanh đọa đầy

  Cầu cho hưng thạnh lâu dài

  Pháp thiện trí thức các ngài mở mang

  Bực tu xin được bình an

  Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau

  Lại thêm phẩm hạnh thanh cao

  Những quả lợi ích kết mau kịp thì

  Cầu xin pháp bảo hộ trì

  Cho người tu đã qui y Phật rồi

  Xin cho cả thảy chúng tôi

  Tấn hóa trong Pháp Phật roi giáo truyền.

   

  PHẬN SỰ CƯ SĨ NÊN HÀNH THÊM

  Ngoài những phận sự đã giải ở phía trước người cư sĩ nên thêm hạnh bố thí, làm phước để gieo duyên lành thêm và cũng để trừ bớt lần lần tâm tham lam bỏn xẻn, nên trì giới cho tinh nghiêm tùy theo khả năng mình như đã giải ở phía trước.

  Như có thì giờ rảnh và muốn tinh tấn lên thêm thì nên niệm Phật, tham thiền cho tâm được yên lặng trong sạch, mới có thể minh tâm kiến tánh được.

   

  CÁCH NIỆM PHẬT

  Người nào muốn niệm Phật tham thiền thì trước hết cần phải có 2 điều kiện là: phải được thong thả không bận rộn; phải ở chỗ thanh vắng. Khi có đủ 2 điều kiện ấy rồi thì nên ngồi kiết già hoặc bán già, day mặt về hướng đông, tay mặt để lên tay trái, thân mình ngay thẳng, nhắm mắt lại vừa vừa, rồi suy xét 10 tội ngũ trần (coi nơi quyển niệm thân) xong rải lòng bác ái tóm tắt như vầy: “Cầu xin cho tất cả Chư Thiên và nhân loại cùng chúa 4 loài rắn như là Virūpakkha (Quí-ru-bắc-khá), Erāpatha (Ê-rá-bát-thá), Chabyāputta (Xắp-phya-bút-tá), Kanhāgotamaka (Canh-ha-go-tam-má-cá) cùng tất cả loài thú không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, xin cho tất cả chúng sanh ấy hằng được các sự yên vui”. Kế tiếp lựa một hiệu Phật nào tùy thích trong 9 hiệu hoặc niệm luôn hết cũng được. Niệm chậm rãi từ từ cho đến khi hỉ lạc hoặc triệu chứng phát sanh lên. Nhưng tốt hơn trước khi niệm nên kiếm vị thiền sư nào giao phó tánh mạng đặng nương nhờ học hỏi để khỏi sợ lầm lạc lối và tránh khỏi sự tai hại.

   

  PĀLI ĐỂ XIN HỌC THAM THIỀN

  “Imahaṃ bhante attabhāvaṃ tumhākaṃ pariccajāmi. Dutiyampi….Tatiyampi…– Bạch Đại đức tôi xin giao phó thân này đến ngài để mong cầu học pháp tham thiền. Lần thứ nhì…lần thứ ba…”

  Thưở Đức Phật còn tại thế các vị tỳ khưu thường khi muốn học pháp thiền định thì đến giao phó tánh mạng cho đức Phật mà xin Phật cho một đề mục khi Ngài nhập diệt thì các môn đệ xin các bậc Thánh nhơn các bậc nằm lòng Tam tạng hoặc các vị đầu đà từng hành pháp thiền định hoặc các vị thiền sư để làm nơi nương nhờ vì trong lúc tham thiền có nhiều khi những hiện tượng phát sanh lên đáng ghê sợ nếu không có nơi nương nhờ hoặc ỷ lại thiền định ấy sẽ bị hư hỏng và có sự tai hại chẳng sai.

  – Dứt tác phẩm Cư sĩ thực hành –        

   

  -oo0oo-

  (13) Cách này theo Tích Lan và Ấn Độ.
  (14) Như có dọn riêng vật thực để cúng Phật, nếu không đừng đọc.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.