Lời giới thiệu Đại Cương Vi Diệu Pháp và Tâm

Lời giới thiệu Đại Cương Vi Diệu Pháp và Tâm

  VẤN ĐÁP
  ĐẠI CƯƠNG VI DIỆU PHÁP VÀ TÂM

  Tỳ Kheo Chánh Minh
  Chùa Bồ Đề, Vũng Tàu

   

  LỜI NÓI ÐẦU

  Cố Ðại Trưởng-lão SANTAKICCA (TỊNH SỰ) mang môn ABHIDHAMMA về với Phật-học trong xứ Việt và truyền bá môn học này đến hàng Phật-tử trong xứ. Ngày nay có vị trí tốt đẹp trong hàng Phật-tử tại xứ này.

  Tôi may duyên được học môn ABHIDHAMMA và được Ðại Ðức Giác Chánh chỉ dạy những điểm tinh nghĩa của Phật-pháp. Và được sự hỗ trợ tư liệu Phật-học của các vị sư huynh như: Ðại Ðức Thiện Phúc, Ðại Ðức Ngộ Ðạo, Ðại Ðức Giác Giới, Ðại Ðức Pháp Chất và của các vị sư đệ như sư Giác Nguyên, Ðại Ðức Chánh Tuệ...

  Soạn phẩm này được hình thành, phần lớn nương vào những dữ liệu của Cố Ðại Trưởng-lão Tịnh Sự và các tư liệu đã được Sư Giác Nguyên và Ðại Ðức Chánh Tuệ dịch. Cũng nương theo bộ Thanh-tịnh Ðạo của Ðại Ðức Ngộ Ðạo dịch ra (phần Tuệ Thanh-tịnh).

  Soạn phẩm này dành cho những học viên Vi Diệu-pháp còn sơ cơ để Tiếp-thâu kiến-thức của môn học này.

  Nếu như soạn phẩm này pháp nghĩa được minh khai, ngôn từ thông đạt là do hồng ân Pháp Bảo và Trí-tuệ của các vị ấy, bằng ngược lại là do tôi tài sơ trí kém. Kính mong những bậc minh triết ban cho nụ cười rộng lượng và từ bi chỉ dạy những lỗi lầm mắc phải, kính nhận thâm ân ấy. Và những lời này không phải là lời khiêm tốn mà là lời xuất phát từ trái tim.

  Mong rằng soạn phẩm này mang lại tri thức cho hàng Phật-tử được tốt đẹp.

  Phần công hạnh này xin kính dâng lên Ngài Cố Ðại Trưởng-lão Tịnh Sự cùng các vị hữu ân của tôi.

  Cũng xin ghi nhận công đức của Cô Tu Nữ Diệu Tịnh đã gia công trợ giúp, đánh máy soạn phẩm này.

  Kính Cẩn.
  Tỳ kheo Chánh Minh
  Chùa Thiền Quang II,
  Long Thành, mùa An cư, PL 2537 (1993)

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.