Lời giới thiệu Luật nghi Sa-di

Lời giới thiệu Luật nghi Sa-di

  THERAVĀDA
  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

  LUẬT NGHI SA-DI
  SĀMAṆERAVINAYA

  TỲ KHƯU GIÁC GIỚI
  phụng soạn

  DL 1997- PL 2541

   

  LỜI NÓI ÐẦU

  Sa-di (Sāmaṇera) là các vị xuất gia đang tập sự để tu tiến phạm hạnh Tỳ-Khưu (bhikkhu).

  Nếu hàng Sa-di có phẩm hạnh tốt, tinh tấn và thanh tịnh, thì sẽ trở thành những vị Tỳ-Khưu khả kính sau này. Một vị Sa-di thanh tịnh vẫn có thể chứng đạt quả vị cao cả và trở thành bậc khả kính đáng lễ bái cúng dường. Vào thời Ðức Thế Tôn hiện tiền đã có nhiều Vị Sa-di là bậc Thánh Vô Lậu như Sa-di Sukha, Sa-di Sumana, Sa-di Dabbamallaputta...

  Mặc dù Sa-di không được kể vào hàng tứ chúng, nhưng nên hiểu Sa-di thuộc hội chúng Tỳ-khưu, chư Tỳ-khưu cần quan tâm săn sóc và giúp đỡ cho họ tu tập. Ðức Phật cũng rất chú ý đến đời sống phạm hạnh của Sa-di.

  Trong nhiều trường hợp Ðức Thế Tôn đã tán thán một vị Sa-di phẩm hạnh khả kính; giới luật của hàng Sa-di cũng được Ngài chế định chặt chẽ, trong Tạng Luật còn ghi lại.

  Ðể giúp cho các vị Sa-di tu học giới luật, và hỗ trợ cho Chư Giáo Thọ Sư có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ Sa-di, chúng tôi mạo muội soạn thảo ra quyển "Luật Sa Di Sāmaṇeravinaya".

  Khi soạn quyển luật này, chúng tôi đã dựa vào quyển Sāmaṇeravinaya - do Ngài Uttamamuni soạn dịch, Phnom-Penh xuất bản năm 1939. Chúng tôi cũng có trích từ bộ "Luật Xuất Gia" của Ngài Hòa Thượng Hộ Tông. Cách trình bày chương mục trong sách này thì do chúng tôi xếp đặt.

  Lại nữa, có những phần không ghi trong các Quyển Luật khác, nhưng nhận thấy bổ ích, chúng tôi đã biên soạn thêm.

  Sự mạo muội này có thể sẽ có lỗi đối với các bậc Tiền Bối, vì đã làm lại cái việc mà các Ngài đã làm, dám thêm bớt những điều đã có rồi. Bản thân chúng tôi cũng thấy ái ngại, nhưng vì mục đích phụng sự lý tưởng hoằng pháp, nâng đỡ việc tu học của hàng Sa-di nên chúng tôi phải làm vậy. Ngưỡng mong các bậc thiện trí thức hỷ xả lỗi lầm và chỉ dạy thêm.

  Phần công đức thiện sự này xin kính dâng lên các bậc hữu ân Cha Mẹ và Thầy Tổ, xin hồi hướng đến các vị Chư Thiên hộ trì Phật Pháp, xin nguyện cho chúng sanh an vui tiến hóa.

  Chùa Siêu Lý, Vĩnh Long,
  26-12-1997
  Tỳ Khưu Giác Giới phụng soạn

  -ooOoo-

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.