Lời giới thiệu Tam Pháp Yếu

Lời giới thiệu Tam Pháp Yếu

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA
  -----

  TAM PHÁP YẾU

  Bhikkhu Nāga Mahā Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn

   

  PHI LỘ

  Những yếu pháp này bần tăng trích lục từ trong quyển Mahā Bodhi. Vì nhận thấy có một số người thường đem triết học ra mà so sánh và thảo luận với Phật giáo. Hoặc có người thì qui trách nhiệm, đổ lỗi cho kẻ khác hoặc cho các vị thần linh nào, ít ai có đủ trí thức và can đảm nhận chịu trách nhiệm của mình. Nên bần tăng mới ráng sưu tầm biên soạn ra những triết lý mà nhà bác học Lucretius đã đem ra so sánh với Phật giáo. Với những trách nhiệm của mình vui hoặc khổ, tốt hoặc xấu, hạnh phúc hoặc bất hạnh, đều do tự mình tạo ra và phải lãnh lấy trách nhiệm ấy.

  Và sau cùng, thêm một tiểu sử của công chúa Yasodharā (Da-du-đà-la) là bậc đầy đủ phẩm hạnh, thần thông quảng đại có những lời vàng ngọc nhắn nhủ lại cho các hành phụ nữ nên noi gương của bà trong kiếp chót khi bà sắp Niết-bàn.

  Do phước báu của sự biên soạn và phiên dịch này, bần tăng xin hồi hướng đến những bậc ăn nhân đã quá vãng, như là thầy-tổ và song thân được thọ lãnh phước báu và được an vui nơi nhàn cảnh, và cũng nguyện cầu cho dân tộc Việt Nam được thanh bình và an cư lạc nghiệp.

  Namo Buddhāya

  Soạn xong tại Phổ Minh Tự. Mùa thu năm Quí Sửu, nhằm 15/9/1973

  Bhikkhu Naga Mahāthero – Tỳ khưu Bửu Chơn Nguyên Tăng Thống G.H.P.G.N.T

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.