Lợi ích của phép quy y Tam bảo

Lợi ích của phép quy y Tam bảo

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN II

  QUY-Y TAM-BẢO (TISARAṆA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  LỢI ÍCH CỦA PHÉP QUY-Y TAM-BẢO

  Lợi-ích của phép quy-y Tam-bảo có 2 phần:

  - Sự lợi ích chung của phép quy-y Tam-bảo.

  - Sự lợi ích riêng của mỗi phép quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng.

  SỰ LỢI ÍCH CHUNG CỦA PHÉP QUY-Y TAM-BẢO

  Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ phép quy-y Tam-bảo rằng:

  * Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  * Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  * Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, v.v...

  Người nào đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo xong rồi, người ấy trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự- nữ có được sự lợi ích chung của phép quy-y Tam-bảo vô cùng phong phú, vô lượng, vô biên.

  Trong Chú-giải dạy rằng:

  * Saraṇagatānaṃ teneva saraṇagamanena bhayaṃ santāsaṃ dukkhaṃ duggatiṃ parikilesaṃ hanati vināsetīti attho. (1)

  - Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo, ... sẽ có được sự lợi ích như:

  - Tránh khỏi khổ tái-sinh trong 4 cõi ác-giới.
  - Giảm bớt được sự khổ thân.
  - Tiêu diệt được sự kinh sợ, khổ tâm.
  - Diệt được họa tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  Đó là sự lợi ích chung của sự thành tựu phép quy-y Tam-bảo.

  Giải thích:

  * Tránh khỏi khổ tái-sinh trong 4 cõi ác-giới

  Đối với những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo, sau khi chết, do năng lực phước-thiện quy-y Tam-bảo này, có khả năng tránh khỏi khổ tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. Do năng lực của phước-thiện quy-y Tam-bảo này cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới, đó là cõi người hoặc cõi trời dục-giới hưởng mọi sự an-lạc trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. Như Đức-Phật dạy:

  “Yekeci Buddhaṃ saraṇaṃ gatāse, Na te gamissanti apāyabhūmiṃ. Pahāya mānussaṃ dehaṃ, Devakāyaṃ paripūressanti.”(1)

  Những người nào đã quy-y Đức-Phật, Những người ấy sau khi bỏ thân người, Sẽ không tái-sinh trong cõi ác-giới,
  Sẽ hóa sinh lên cõi trời dục-giới.

  * Giảm được sự khổ thân

  Hễ có thân là có khổ, song người đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo rồi, họ là người có nhiều phước-thiện cho quả tốt lành, có đầy đủ mọi thứ cần thiết trong cuộc sống như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh và các thứ phương tiện khác, do đó, nên giảm được mọi sự khổ thân, đói khát, nóng lạnh, v.v...

  * Tiêu diệt được sự kinh sợ, khổ tâm

  Người đã quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo, tâm thường niệm tưởng đến 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo thì chắc chắn mọi kinh sợ sẽ không thể phát sinh được. Như Đức-Phật dạy:

  “Evaṃ Buddhaṃ sarantānaṃ Dhammañca Saṃghañca bhikkhavo Bhayaṃ vā chambhitattaṃ vā Lomahaṃso na hessati.” (1)

  - Này chư tỳ-khưu! Như-lai chỉ dạy, Các con thường niệm ân-đức Phật-bảo, Ân-đức Pháp-bảo, ân-đức Tăng-bảo, Sự kinh hồn, run sợ, sởn tóc gáy, Không phát sinh đối với các con vậy.

  * Diệt được khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới

  Sở dĩ, chúng-sinh luẩn quẩn trong vòng tử sinh luân- hồi trong ba giới bốn loài, là vì có ba pháp-luân:

  - Phiền-não-luân (Kilesavaṭṭa).

  - Nghiệp-luân (Kammavaṭṭa).

  - Quả-luân (Vipākavaṭṭa).

  Tam-luân này kết nối với nhau thành vòng tròn, không có chỗ bắt đầu cũng không có chỗ cuối cùng; nghĩa là: có phiền-não-luân khiến tạo nên nghiệp-luân, có nghiệp- luân cho quả-luân tái-sinh, có quả-luân tái-sinh thì còn phiền-não-luân, tạo nghiệp-luân, có nghiệp-luân cho quả-luân tái-sinh, ... Cứ như vậy, khiến chúng-sinh luẩn quẩn trong vòng tử sinh luân-hồi trong tam-giới từ vô- thủy đến vô-chung.

  Người đã thọ phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc được 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận được tất cả mọi phiền-não-luân không còn dư sót; đồng thời cũng phá tan rã vòng tam-luân, diệt được khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, do nhờ thành-tựu được phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới.

  SỰ LỢI ÍCH RIÊNG CỦA MỖI PHÉP QUY-Y

  Mỗi pháp quy-y: Quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y Đức- Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo có đối-tượng khác nhau, nên có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc khác nhau.

  a) Sự lợi ích của phép quy-y Đức-Phật-bảo

  Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo, thành kính xin quy-y Đức-Phật- bảo rằng: “Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo, nên người ấy có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc như sau:

  “Hite pavattanena ahite ca nivattanena sattānaṃ bhayaṃ hiṃsati Buddho: (1)

  Người đã quy-y Đức-Phật-bảo, Đức-Phật dạy bảo những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc, răn cấm những pháp đem lại sự bất lợi, thoái hóa, khổ não, giáo huấn pháp-hành để diệt họa tử sinh luân-hồi của chúng-sinh.”

  Giải thích:

  * Dạy bảo những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa Đức-Phật truyền dạy rằng:

  “Sampannasīlā bhikkhave viharatha:

  - Này chư tỳ-khưu, tỳ-khưu ni, cận-sự-nam, cận-sự- nữ! Các con sống nên giữ gìn giới hạnh cho được đầy đủ và trọn vẹn.”

  Thật vậy, khi hành-giả có giới-hạnh trong sạch làm nền tảng thì pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ được phát triển và tăng trưởng.

  Đó là những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài.

  * Răn cấm những pháp đem lại sự bất lợi, ...

  Đức-Phật truyền dạy rằng:

  “Sace bhāyatha dukkhassa, sace vo dukkhamappiyaṃ. Mā kattha pāpakaṃ kammaṃ, avi vā yadi vā raho.”

  Nếu các con sợ khổ thân, khổ tâm,
  Nếu các con không thích khổ thân, khổ tâm,
  Thì các con chớ nên hành ác-nghiệp,
  Cả nơi trống trải lẫn nơi kín đáo.”

  * Giáo huấn pháp-hành để diệt khổ tử sinh, ...

  Đức-Phật thấy rõ, biết rõ căn duyên của chúng-sinh, cho nên Đức-Phật giáo huấn pháp-hành thiền-tuệ thích hợp với căn duyên của chúng-sinh ấy, khi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ người ấy chắc chắn chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- quả và Niết-bàn, diệt được họa tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.

  b) Sự lợi ích của phép quy-y Đức-Pháp-bảo

  Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp-bảo, thành kính xin quy-y Đức-Pháp- bảo rằng: “Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đối-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo, nên người ấy có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc như sau:

  “Bhavakantārato uttaraṇena assāsadāṇena ca dhammo:(1)

  Người đã quy-y Đức-Pháp-bảo, chánh-pháp có khả năng diệt được khổ tử sinh luân-hồi, giải thoát khỏi khổ kiếp trầm-luân, cho quả an-lạc.”

  Giải thích:

  * Giải thoát khỏi khổ kiếp trầm-luân

  Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận được mọi phiền-não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp không còn dư sót, có khả năng giải thoát khỏi khổ kiếp trầm-luân, đó là kiếp tử sinh luân-hồi trong cõi dục-giới, cõi sắc-giới, cõi vô-sắc-giới.

  * Cho quả an-lạc

  Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm cho quả là 4 Thánh quả-tâm, khi nhập Thánh-quả hưởng sự an-lạc Niết-bàn.

  * Diệt được khổ tử sinh luân-hồi

  Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, diệt được khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.

  c) Sự lợi ích của pháp quy-y Đức-Tăng-bảo

  Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Tăng-bảo, thành kính xin quy-y Đức-Tăng- bảo rằng: “Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo, nên người ấy có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc như sau:

  “Appakānam pikārānaṃ vipulaphalapaṭilābha- karaṇena Saṃgho: (1)

  Người đã quy-y Đức-Tăng-bảo, làm phước-thiện dù chút ít, song quả của phước-thiện lớn lao vô lượng, được chư Thánh-Tăng chỉ dạy pháp-hành thiền-tuệ, để diệt khổ tử sinh luân-hồi.”

  Giải thích:

  * Làm phước-thiện chút ít, song quả của phước-thiện vô-lượng, ...

  Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của chúng- sinh không nơi nào sánh được. Do đó, người cận-sự- nam, cận-sự-nữ là thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, thành kính dâng lễ cúng dường đến chư Thánh-Tăng và chư phàm-Tăng dù ít, họ vẫn được hưởng quả của phước-thiện lớn lao vô lượng cả trong kiếp hiện-tại lẫn vô lượng kiếp trong vị-lai. Họ sẽ được thành tựu quả báu trong cõi người (manussasampatti), được thành tựu quả báu trong cõi trời (devasampatti), và đặc biệt được thành tựu quả báu Niết-bàn cao thượng (Nibbānasampatti).

  * Được chư thánh-tăng chỉ dạy pháp-hành thiền-tuệ

  Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ được gần gũi thân cận với chư Thánh-Tăng, chư phàm-Tăng, được lắng nghe chánh-pháp của chư Thánh-Tăng, rồi thực-hành pháp- hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.

  -oo0oo-

  (1) Bộ Chú-giải Itivuttakaṭṭhakathā, kinh Puttasuttavaṇṇanā.

  ---

  (1) Dī. Māhāvagga, kinh Mahāsamayasutta.

  ---

  (1) Saṃyuttanikāya, kinh Dhajaggasutta.

  ---

  (1) Chú-giải Itivuttakaṭṭhakathā, kinh Puttasuttavaṇṇanā.

  ---

  (1) Chú-giải Itivuttakaṭṭhakathā, kinh Puttasuttavaṇṇnanā.

  ---

  (1) Chú-giải Itivuttakaṭṭhakathā, kinh Puttasuttavaṇṇnanā.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.