Lời Nói Đầu Chánh Kiến Nghiệp Xứ

Lời Nói Đầu Chánh Kiến Nghiệp Xứ

  CHIẾU KIẾN NGHIỆP XỨ
  VIPASSANA KAMMATTHANA

  Tỳ Kheo Giác Chánh

  Nhâm Thân, P.L. 2536 – 1992

   

  -oOo-

  Chúng con, những cư sĩ in quyển Chiếu Kiến Nghiệp Xứ này thành kính:

  • Ðảnh lễ Phật-Bảo, Ngài là Bậc Toàn-Tri Diệu-Giác, Vô lượng Từ-Bi, đã tìm ra con đường giải thoát.
  • Ðảnh lễ Pháp-Bảo, là những lời vàng ngọc, có hiệu năng cứu độ chúng sinh.
  • Ðảnh lễ Tăng Bảo, những Bậc gương mẫu, sống đời sống thanh tịnh trong hàng tứ chúng.

  Sài Gòn, Việt Nam, 1992

   

  oOo-

  (Tập sách nầy do một nhóm thiền sinh tại Perth đánh máy và hiệu đính lại từ một bản chuyền tay không rõ xuất xứ, để lưu hành nội bộ trong việc tu tập. Kính mong ngài Ðại Ðức tác giả hoan hỉ tha lỗi cho chúng tôi -- Perth, Tây Úc, tháng 2/1997).

  Sabbe sankhara aniccati
  Yada pannaya passati
  Atha nibbindati dukkhe
  Esa maggo visuddhiya
  (Dhammapada, 277)

  Các Hành đều vô thường
  Trí Tuệ soi như thế
  Xa lìa mọi phiền não
  Ðó là đạo Thanh Tịnh
  (Pháp Cú, 277)

  Natthi jhanam apannassa
  Panna natthi ajhayato
  Yamhi jhanan ca panna ca
  Sa ve nibbanasantike
  (Dhammapada, 372)

  Thiếu Tuệ thì không Ðịnh
  Thiếu Ðịnh thì không Tuệ
  Người có Ðịnh, có Tuệ
  Là người gần Niết Bàn
  (Pháp Cú, 372)

   

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.