Lokavagga: Phẩm Thế Gian [167-178]

Lokavagga: Phẩm Thế Gian [167-178]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  XIII. Lokavagga: Phẩm Thế Gian [167-178]

  167. "Dầu lợi người bao nhiêu,
  Chớ quên phần tư lợi,
  Nhờ thắng trí tư lợi.
  Hãy chuyên tâm lợi mình."

  168. "Nỗ lực, chớ phóng dật!
  Hãy sống theo chánh hạnh;
  Người chánh hạnh hưởng lạc,
  Cả đời này, đời sau."

  169. "Hãy khéo sống chánh hạnh,
  Chớ sống theo tà hạnh!
  Người chánh hạnh hưởng lạc,
  Cả đời này, đời sau."

  170. "Hãy nhìn như bọt nước,
  Hãy nhìn như cảnh huyễn!
  Quán nhìn đời như vậy,
  Thần chết không bắt gặp."

  171. "Hãy đến nhìn đời này,
  Như xe vua lộng lẫy,
  Người ngu mới tham đắm,
  Kẻ trí nào đắm say."

  172. "Ai sống trước buông lung,
  Sau sống không phóng dật,
  Chói sáng rực đời này.
  Như trăng thoát mây che."

  173. "Ai dùng các hạnh lành,
  Làm xóa mờ nghiệp ác,
  Chói sáng rực đời này,
  Như trăng thoát mây che."

  174. "Ðời này thật mù quáng,
  Ít kẻ thấy rõ ràng.
  Như chim thoát khỏi lưới,
  Rất ít đi thiên giới."

  175. "Như chim thiên nga bay,
  Thần thông liệng giữa trời;
  Chiến thắng ma, ma quân,
  Kẻ trí thoát đời này."

  176. "Ai vi phạm một pháp,
  Ai nói lời vọng ngữ,
  Ai bác bỏ đời sau,
  Không ác nào không làm."

  177. "Keo kiết không sanh thiên,
  Kẻ ngu ghét bố thí,
  Người trí thích bố thí,
  Ðời sau, được hưởng lạc."

  178. "Hơn thống lãnh cõi đất,
  Hơn được sanh cõi trời,
  Hơn chủ trì vũ trụ,
  Quả Dự Lưu tối thắng."

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.