Lớp Vi Diệu Pháp Căn Bản

Lớp Vi Diệu Pháp Căn Bản

Vi Diệu Pháp cơ bản. Sư Chánh Minh đảm nhiệm giảng dạy – Chùa Từ Quang (2021)

Nội dung

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.