Luật cư sĩ tóm tắt

Luật cư sĩ tóm tắt

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA
  -----
  LỄ BÁO TAM BẢO (TIRATANA PAṆĀMA)
  CƯ SĨ LUẬT TÓM TẮT (GIHIVINAYA SAṄKHEPA)

  Soạn giả
  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

   

  LUẬT CƯ SĨ TÓM TẮT ‒ GIHIVINAYAṂKHEPA

  PHÉP TU BƯỚC ĐẦU ‒ PUBBABHĀGAPAṬIPATTI

  Những người có lòng tin tưởng đến ân đức Tam bảo và muốn quy y làm thiện nam (upāsaka) hoặc tín nữ (upāsikā) là phép tu bước đầu cho đặng chín chắn theo bổn phận người cư sĩ, trước hết phải tỏ lời sám hối giữa Tam bảo (đối trước tượng Phật hoặc trước tháp thờ Xá Lợi hoặc trước một, hai, ba vị tỳ khưu hoặc trước mặt tăng chúng là bốn thầy tỳ khưu trở lên mà sám hối cũng được) rồi sau mới thọ tam quy đặng làm thiện nam hoặc tín nữ trong đạo Phật mới đúng theo luật tại gia cư sĩ, xong rồi phải thọ trì ngũ giới cho đến trọn đời. Nếu có lòng tín thành sốt sắn hơn nên thọ trì bát quan trai giới theo ngày đã định, càng thêm được phước.

  ‒ Nếu chỉ có 1 người nam hoặc 1 người nữ sám hối thì đọc như sau này:

  Accayo mam bhante accagamā yathā bālaṃ yathā mūḷhaṃ yathā akusalaṃ. Yo’haṃ [hoặc yā’haṃ] bhante kāyena vā vācāya vā manasā vā bhagavato [hoặc buddhassa] vā dhammassa vā saṅghassa vā agāravaṃ akāsiṃ tassa [hoặc tassā] me bhante. Bhagavā [hoặc ayyo, ayyā, saṅgho] accayaṃ accayato paṭiggaṇhatu [hoặc paṭiggaṇhatu, paṭiggaṇhantu, paṭiggaṇhatu] āyatiṃ saṃvarāya.

  Bạch Đức Thế Tôn [Ngài, các Ngài, Đại đức tăng], vì tôi là người thiểu trí, lầm lạc và không minh mẫn nên đã phạm các tội lỗi. Bạch Đức Thế Tôn [Ngài, các Ngài, Đại đức tăng], sợ e tôi đã dể duôi, không đem lòng thành kính do thân, khẩu, ý của tôi bất tịnh mà phạm đến Phật, Pháp, Tăng. Bạch Đức Thế Tôn [Ngài, các Ngài, Đại đức tăng], cầu xin Đức Thế Tôn xá các tội lỗi ấy cho tôi, bởi các tội lỗi ấy là quấy thật, đặng cho tôi làm những việc lành từ nay về sau.

  Xong rồi thầy tỳ khưu hoặc chư tăng chứng minh nơi ấy phải nhận bằng tiếng “sādhu”, nghĩa là phải rồi, đúng rồi.

  ‒ Nếu có nhiều thiện tín, từ 2 người trở lên đồng xin sám hối một lượt thì đọc:

  Accayo no bhante accagamā yathābāle [yathābālā] yathā mūḷhe [yathāmulhā] yathā akusale [akusalā]. Ye [Yā] mayaṃ bhante kāyena vā vācāya vā manasā vā bhagavato [buddhassa] vā dhammassa vā saṅghassa vā agāravam akasimhā tesaṃ [tāsaṃ] no bhante bhagavā [ayyo, ayyā, saṅgho] accayaṃ accayato paṭigganhātu [paṭiggaṇhatu, paṭiggaṇhantu, paṭiggaṇhatu] āyatiṃ saṃvarāya.

  Nghĩa như trước, chỉ khác nhau là đổi “tôi” ra “chúng tôi”.

  Khi đã làm lễ sám hối giữa Tam bảo rồi nên xin thọ trì tam quy (quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng) mới đúng theo phép tu của thiện nam, tín nữ trong Phật Pháp. Phép quy y trước trước mặt 1, 2, 3 thầy tỳ khưu, hoặc giữa tăng chúng đều được cả.

  ‒ Nếu chỉ có 1 người nam hoặc 1 người nữ làm phép quy y trước thầy tỳ khưu hoặc hoặc giữa tăng chúng thì phải đọc như vầy:

  Esāhaṃ bhante suciraparinibbutampi taṃ bhagavantaṃ saraṅaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsakaṃ [upāsikaṃ] mam, ayyo [ayyā, saṅgho] dhāretu [dhārentu, dhāreṭu], ajjatagga pāṇupetaṃ saraṇaṃ gataṃ.

  Bạch Ngài [các Ngài, Đại đức tăng]. Tôi cầu xin thọ phép quy y Phật đã nhập Niết-bàn, cầu xin thọ xin phép quy y Pháp, cầu xin thọ xin phép quy y Tăng. Cầu xin Ngài [các Ngài, Đại đức tăng] nhận biết cho tôi là người cận sự nam [cận sự nữ] đã quy y Tam bảo từ nay cho đến trọn đời.

  Xong rồi thầy tỳ khưu hoặc chư tăng chúng phải nhận bằng tiếng “sādhu”.

  ‒ Nếu có nhiều thiện tín, từ 2 người trở lên đồng lòng xin thọ phép quy y thì đọc:

  Ete [etā] mayaṃ bhante suciraparinibbutampi taṃ bhagavantaṃ saraṅaṃ gacchāma dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsake [upāsikāyo] no ayyo [ayyā, saṅgho] dhāretu [dhārentu, dhāreṭu] ajjatagge pāṇupete [pāṇupetā] saraṅaṃ gate [gatā].

  Nghĩa như trước, chỉ khác nhau là đổi “tôi” ra “chúng tôi”.

  ‒ Nếu 1 người nam hoặc nữ đối trước tượng Phật hoặc trước tháp thờ Xá Lợi mà làm phép quy y thì đọc:

  Esāhaṃ bhante bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca bhikkhusaṅghañca. Upāsakaṃ [upāsikaṃ] maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gataṃ.

  Nghĩa như trên, chỉ khác nhau chỗ gọi: bạch Ngài, các ngài, Đại đức tăng thì đọc: bạch Đức Thế Tôn.

  ‒ Dứt phần phép tu bước đầu ‒

  PHÉP THỌ NGŨ GIỚI

  Những người đã thọ phép tam quy rồi được gọi là thiện nam, tín nữ nếu muốn thọ ngũ giới, phải xin thọ nơi thầy tỳ khưu hoặc sa di.

  Trước hết phải đọc bài “Lễ bái Tam bảo” tưởng đến ân đức Phật, Pháp, Tăng rồi mới nên đối trước mặt thầy tỳ khưu hoặc sa di mà xin tho ngũ giới bằng lời sau này:

  -  Ukāsa ahaṃ [mayaṃ] bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi [yācāma]
  ‒ Bạch Ngài, tôi [chúng tôi] xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.

  -  Dutiyampi ahaṃ [mayaṃ] bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi [yācāma]
  - Bạch Ngài, tôi [chúng tôi] xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì.

  -  Tatiyampi ahaṃ [mayaṃ] bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi [yācāma]
  ‒ Bạch Ngài, tôi [chúng tôi] xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba.

  Xong rồi vị ông thầy chứng minh nơi ấy phải đọc bài này 3 lần:
  “Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
  ‒ Tôi xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagavā đó, Ngài là bậc Arahaṃ cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy”.

  Ông thầy đọc tiếp bài quy y Tam bảo, người thọ giới cũng phải đọc theo:

  - Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
  - Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.
  - Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
  - Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp.
  - Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
  - Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng

  - Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
  ‒Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhì.
  - Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
  ‒Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì.
  - Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
  ‒Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhì.

  - Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi
  - Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba.
  - Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
  - Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba.
  - Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi
  - Tôi đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba.

  Ông thầy đọc:
  “Tisaraṇaggahaṇaṃ paripuṇṇaṃ"
  ‒ Phép quy y Tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu”.

  Người thọ tam quy phải đọc lời sau: “Āma bhante” nghĩa là “Dạ, vâng” Ông thầy đọc (người thọ ngũ giới phải đọc theo):

  1) Paṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

  2) Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

  3) Kāmesumicchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.

  4) Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

  5) Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say.

  Ông thầy đọc: Imāni pañca sikkhāpadāmi sādhukaṃ katvā appamādena niccakālaṃ sammārakkhitabbaṃ
  ‒ Thiện tín [chư thiện tín] nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dể duôi.

  Người thọ giới đọc: “Āma bhante” nghĩa là “Dạ, vâng”

  Ông thầy giải về quả báo trong việc trì giới:
  Sīlena sugatiṃ yanti sīlena bhogasampadā sīlena nibbutiṃ yanti tasmā sīlaṃ visodhaye
  ‒ Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập Niết-bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, nên thiện tín [chư thiện tín] phải ráng thọ trì giới luật cho trong sạch, đừng có lấm nhơ.

  Người thọ giới trả lời: “Sādhu” (phải rồi).

  PHÉP THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

  Những người thiện tín cầu xin thọ giới bát quan trai, trước ngày hạn kỳ thọ giới, phải sắp đặt cho xong xuôi công nghệ của mình làm trong ngày thường, đặng sáng ra xin thọ giới cho được trong sạch, khỏi bị việc trần ràng buộc.

  Đến kỳ, sáng phải thức cho sớm, dọn mình cho sạch sẽ rồi mới nên đi thọ giới, nếu đi được trong lúc rạng đông thì tốt, bằng không có thể đi thọ được, phải đối trước kim thân mà phát nguyện như sau:

  Ajja uposatho imañca rattiṃ imañca divasaṃ uposathiko [uposathikā] bhavissāmi

  ‒ Nay phải ngày thọ trì giới bát quan trai, tôi là người thọ trì giới bát quan trai, trọn ngày nay và đêm nay.

  Nếu không thuộc tiếng Phạn thì phát nguyện bằng tiếng Việt Nam cũng được. Sau khi phát nguyện phải giữ một lòng, không nên phạm điều học mà mình đã thọ trì. Nếu tiện thì phải đi xin thọ giới nơi thầy tỳ khưu hoặc sa di, dầu khi mặt trời đã lên cao rồi mà mình mới đi thọ giới, thì cũng gọi rằng mình được trọn một ngày một đêm vậy bởi mình cũng đã có phát nguyện rồi, phước báu cũng bằng nhau.

  Khi đối trước mặt thầy tỳ khưu và sa di, mà xin thọ giới bát quan trai, trước hết phải đọc bài lễ bái Tam bảo, sau mới xin thọ giới. Xin thọ bát quan trai phải đọc như sau này:

  -  Ukāsa ahaṃ [mayaṃ] bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ yācāmi [yācāma]

  - Bạch Ngài, tôi [chúng tôi] xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.

  -  Dutiyampi ahaṃ [mayaṃ] bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ yācāmi [yācāma]

  - Bạch Ngài, tôi [chúng tôi] xin thọ trì tam quy và và bát quan trai giới để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì.

  - Tatiyampi ahaṃ [mayaṃ] bhante visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ yācāmi [yācāma]

  - Bạch Ngài, tôi [chúng tôi] xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba.

  Xong rồi ông thầy truyền giới đọc bài Namo 3 lần và tam quy, mình phải đọc theo y như trong phép thọ ngũ giới đã có giải.

  Bát quan trai giới:

  1)  Paṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

  2)  Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

  3)  Abrahmacariyā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm.

  4)  Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

  5)  Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dể duôi uống rượu và các chất say.

  6)  Vikālabhojanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ.

  7)  Naccagītavāditavisūkadassanamālā gandhavilepanadhāranamandaṇavibhū-sanaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa.

  8)  Uccāsayanamahāsayanā veramaṇī sikkhapadaṃ samādiyāmi
  ‒ Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm và ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

  Xong rồi người xin thọ giới đọc:

  Imaṃ aṭṭhaṅga samannāgataṃ buddhappaññattaṃ uposathaṃ imañca rattiṃ imañca divasaṃ sammadeva abhirakkhituṃ samādiyāmi

  ‒ Tôi xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết-bàn trong ngày vị lai.

  Xong rồi ông thầy truyền giới đọc bằng lời sau này để nhắc nhở cho mình ghi nhớ:

  Imāni aṭṭha sikkhāpadāni uposatha sīlavasena imañca rattiṃ imañca divasaṃ sādhukaṃ katvā appamādena sammā rakkhitabbaṃ

  ‒ Thiện tín nên thọ trì bát quan trai giới cho trọn ngày nay và đêm nay không nên dể duôi.

  Người thọ giới đọc: Āma bhante (Dạ, xin vâng).

  Xong rồi ông thầy giải về quả báo trì giới:

  Sīlena sugatiṃ yanti sīlena bhogasampadā sīlena nibbutiṃ yanti tasmā sīlaṃ visodhaye.

  Nghĩa như chương trước.

  Người thọ trả lời: Sādhu (Phải rồi).

  ‒ Dứt thọ phép bát quan trai ‒

  BÀI SÁM HỐI

  (Tụng đêm 14, 15 và 30 mỗi tháng)

  Cúi đầu lạy trước bửu đài
  Con xin sám hối từ rày ăn năn
  Xưa nay lỡ phạm điều răn,
  Do thân, khẩu, ý bị màn vô minḥ
  Gây ra nghiệp dữ cho mình,
  Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương.
  Giết ăn hoặc bán không lường,
  Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân.
  Oan oan tương báo cõi trần,
  Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao.
  Xét ra nhân vật khác nào,
  Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay.
  Lại thêm trộm sản cướp tài,
  Công người cực nhọc hằng ngày làm ra.
  Lòng tham tính bảy lo ba,
  Mưu kia kế nọ lấy mà nuôi thân.
  Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần,
  Làm cho người phải lắm lần than van.
  Tà dâm tội nặng muôn ngàn,
  Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay.
  Vợ con người phải lầm tay,
  Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời.
  Xấu cha hổ mẹ nhiều lời,
  Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi.
  Vọng ngôn giả dối ngoài môi,
  Chuyện không nói có, có rồi nói không.
  Dụng lời đâm thọc hai lòng,
  Phân chia quyến thuộc, vợ, chồng, anh em
  Mắng nhiếc chửi rủa pha gièm,
  Xóm làng, cô bác, chị em không chừa.
  Nói lời vô ích dây dưa,
  Phí giờ quí báu hết trưa đến chiều.
  Uống rượu sanh hại rất nhiều,
  Ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng.
  Say sưa ngã gió đi xiên,
  Nằm bờ té bụi như điên khác nào.
  Loạn tâm cuồng trí mòn hao,
  Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà.
  Xan tham những của người ta,
  Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng.
  Nết sân nóng giận không chừng,
  Toàn làm hại chúng bâng khuâng trong lòng.
  Si mê tin chạ chẳng phòng,
  Nghe đâu theo đó không thông chánh tà.
  Chẳng tin Phật Pháp cao xa,
  Thậm thâm vi diệu bao la trên đời.
  Nếu con cố ý phạm lời,
  Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn.
  Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn,
  Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo.
  Phạm nhằm ngũ giới thập điều.
  Vì chưng thân, khẩu, ý, nhiều lần sai.
  Lỗi từ kiếp trước lâu dài,
  Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen
  Hoặc vì tà kiến đã quen,
  Khinh khi Tam bảo lòng bèn chẳng tin
  Cho rằng người chết hết sinh
  Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay.
  Hoặc phạm thường kiến tội dày,
  Sống sao đến thác, sanh lai như thường.
  Tội nhiều kể cũng không lường,
  Vì con ngu dốt không tường phân minh
  Dể duôi Tam bảo hại mình,
  Bởi chưng không thấu vô minh nghiệp tà.
  Cho nên chơn tánh mới là,
  Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu.
  Hóa nên khờ dại đã lâu
  Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay
  Khác nào bèo bị gió quây
  Linh đinh giữa biển dật dờ bờ sông
  Xét con tội nặng chập chồng
  Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này
  Tôi xin sám hối từ đây
  Nguyện cầu Tam bảo đức dày độ cho
  Tội xưa chẳng hạn nhỏ to
  Tôi nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào
  Tâm lành dốc chí nâng cao
  Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn
  Cho con khỏi chốn mê hồn
  Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề
  Thoát vòng khổ não tối mê
  Hưởng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi
  Ngày nay dứt bỏ việc đời
  Căn lành gieo giống chẳng rời công phu
  Mặc ai danh lợi bôn xu
  Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần
  Trước là độ lấy bổn thân
  Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu
  Sám hối tội lỗi đủ điều
  Duyên lành đâu cũng ít nhiều kết xây
  Tôi xin hồi hướng quả này
  Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường
  Cùng là thân thích tha phương
  Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay
  Chúng sanh ba giới bốn loài
  Vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu
  Nghe lời thành thật thỉnh cầu
  Xin mau tụ hội lãnh thâu quả này
  Bằng ai xa cách chưa hay
  Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng
  Thảy đều thọ lãnh hưởng chung
  Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai
  Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài
  Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành
  Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành
  Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian. 

  KINH TỤNG RẢI TÂM BÁC ÁI ĐẾN TẤT CẢ CHÚNG SANH

  Sabbadisāsu mettāpharaṇaṃ Sabbe puratthimāya disāya sattā averā sukhī hontu

  ‒ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

  Sabbe puratthimāya anudisāya sattā averā sukhī hontu

  ‒ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

  Sabbe dakkhiṇāya disāya sattā averā sukhī hontu

  ‒ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

  Sabbe dakkhiṇāya anudisāya sattā averā sukhī hontu

  ‒ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

  Sabbe pacchimāya disāya sattā averā sukhī hontu

  ‒ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

  Sabbe pacchimāya anudisāya sattā averā sukhī hontu

  ‒ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

  Sabbe uttarāya disāya sattā averā sukhī hontu

  ‒ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

  Sabbe uttarāya anudisāya sattā averā sukhī hontu

  ‒ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

  Sabbe uparimāya disāya sattā averā sukhī hontu

  ‒ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

  Sabbe heṭṭhimāya disāya sattā averā sukhī hontu

  ‒ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

  Sabbe sattā averā hontu, sukhitā hontu, niddukkhā hontu, abyāpajjhā hontu, anīghā hontu, dīghāyukā hontu, arogā hontu, sampattīhi samijjhantu sukhī attānaṃ pariharantu, dukkhappattā ca niddukkhā, bhayappattā ca nibhayā, sokappattā ca nissokā hontu sabbepi pāṇino

  ‒ Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bịnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc.

  (Khi có sự lo sợ hoặc tối, trước giờ ngủ nên thường tụng bài này, để rãi tâm bác ái đến tất cả chúng sanh, ắt sẽ hết lo sợ, được yên vui)

  KINH HỒI HƯỚNG ‒ TILOKAVIJAYARĀJAPATTIDĀNAGĀTHĀ

  Yaṃ kiñci kusalakammaṃ, kattabbaṃ kiriyaṃ mama, kāyena vācāmanasā, tidase sugataṃ kataṃ, ye sattā saññino atthi, ye ca sattā asaññino, kataṃ puññaphalaṃ mayhaṃ, sabbe bhāgī bhavantute, ye taṃ kataṃ suviditaṃ, dinnaṃ puññaphalaṃ mayā, ye ca tattha najānanti, devā gantvā nivedayuṃ, sabbe lokamhi ye sattā, jīvantāhārahetukā, manuññaṃ bhojanaṃ sabbe, labhantu mamacetasāti.

  Diễn nghĩa ra quốc âm:
  Phước căn tôi đã tạo thành
  Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên
  Đều là phước báu vững bền
  Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng
  Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn
  Chúng sanh hữu tưởng nhơn gian ta bà
  Chư thiên, Phạm thiên cùng là
  Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an
  Phước tôi hồi hướng dâng ban
  Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu
  Bằng ai chưa rõ lời cầu
  Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay
  Có người làm phước được rày
  Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng
  Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung
  Hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn
  Chúng sanh thế giới các hàng
  Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường
  Xin thâu phước báu cúng dường
  Hóa thành vật thực mùi hương thoải lòng.

  ---

  Sau khi làm xong việc tài thí hoặc pháp thí rồi cần phải đọc bài cầu nguyện sau này để dứt bỏ lòng ham muốn:

  Idaṃ vata me dānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hontu anāgate

  ‒ Xin cho sự phước thí mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai.

  ‒ Chung ‒

  ‒ Dứt tác phẩm Lễ bái Tam bảo và Cư sĩ luật tóm tắt (Pl.2503-Dl.1959) ‒

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.