Maggavagga: Phẩm Đạo [273-289]

Maggavagga: Phẩm Đạo [273-289]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  XX. Maggavagga: Phẩm Ðạo [273-289]

  273. "Tám chánh, đường thù thắng,
  Bốn câu, lý thù thắng.
  Ly tham, pháp thù thắng,
  Giữa các loài hai chân,
  Pháp nhãn, người thù thắng."

  274. "Ðường này, không đường khác
  Ðưa đến kiến thanh tịnh.
  Nếu ngươi theo đường này,
  Ma quân sẽ mê loạn."

  275. "Nếu người theo đường này,
  Ðau khổ được đoạn tận.
  Ta dạy người con đường.
  Với trí, gai chướng diệt."

  276. "Người hãy nhiệt tình làm,
  Như Lai chỉ thuyết dạy.
  Người hành trì thiền định
  Thoát trói buộc Ác ma."

  277. "Tất cả hành vô thường "
  Với Tuệ, quán thấy vậy
  Ðau khổ được nhàm chán;
  Chính con đường thanh tịnh."

  278. "Tất cả hành khổ đau
  Với Tuệ quán thấy vậy,
  Ðau khổ được nhàm chán;
  Chính con đường thanh tịnh."

  279. "Tất cả pháp vô ngã,
  Với Tuệ quán thấy vậy,
  Ðau khổ được nhàm chán
  Chính con đường thanh tịnh."

  280. "Khi cần, không nỗ lực,
  Tuy trẻ mạnh, nhưng lười
  Chí nhu nhược, biếng nhác.
  Với trí tuệ thụ động,
  Sao tìm được chánh đạo?"

  281. "Lời nói được thận trọng,
  Tâm tư khéo hộ phòng,
  Thân chớ làm điều ác,
  Hãy giữ ba nghiệp tịnh,
  Chứng đạo thánh nhân dạy."

  282. "Tu thiền, trí tuệ sanh,
  Bỏ Thiền, trí tuệ diệt.
  Biết con đường hai ngả
  Ðưa đến hữu, phi hữu,
  Hãy tự mình nỗ lực,
  Khiến trí tuệ tăng trưởng."

  283. "Ðốn rừng[1] không đốn cây
  Từ rừng, sinh sợ hãi;
  Ðốn rừng và ái dục,
  Tỷ kheo, hãy tịch tịnh."

  284. "Khi nào chưa cắt tiệt,
  Ái dục giữa gái trai,
  Tâm ý vẫn buộc ràng,
  Như bò con vú mẹ."

  285. "Tự cắt giây ái dục,
  Như tay bẻ sen thu,
  Hãy tu đạo tịch tịnh,
  Niết-Bàn, Thiện Thệ dạy."

  286. "Mùa mưa ta ở đây
  Ðông, hạ cũng ở đây,
  Người ngu tâm tưởng vậy,
  Không tự giác hiểm nguy."

  287. "Người tâm ý đắm say
  Con cái và súc vật,
  Tử thần bắt người ấy,
  Như lụt trôi làng ngủ. "

  288. "Một khi tử thần đến,
  Không có con che chở,
  Không cha, không bà con,
  Không thân thích che chở."

  289. "Biết rõ ý nghĩa này,
  Bậc trí lo trì giới,
  Mau lẹ làm thanh tịnh,
  Con đường đến Niết-Bàn."

   

   [1] Dục vọng

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.