Maha Thongkham Medivongs

Maha Thongkham Medivongs

Nội dung

Bài đăng số Trang số
1. Lời tựa và dẫn nhập 1
Lời tựa và nguyên nhân có Pháp Hạnh Phúc 2
Phần 1: Chủ đề về Ngũ Giới 3
Ba ngày luận Đạo (Phần 1) 4
Chương 1: Tôn Giáo 5
2. Giải về Tham 6
1. Asevanā ca bālānaṃ: Không thân cận với người ác 7
Phần 2: Chủ đề về Nghiệp Báo 8
Ba ngày luận Đạo (Phần 2) 9
Chương 2: Sơ lược lịch sử Đức Thái Tử Sĩ-Đạt-Ta 10
3. Giải về Sân Hận 11
2. Paṇḍitānañca sevanā: Thân cận với bậc thiện trí thức 12
Phần 3: Chủ đề về Tội Phước 13
Chương 3: Phật Giáo đối với Giai Cấp của Xã hội 14
4. Giải về Si Mê 15
3. Pūjā ca pūjanīyānaṃ: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường 16
Phần 4: Chủ đề về Sống Chết 17
Chương 4: Phật Giáo đối với Cư-Sĩ và Người Đời 18
4. Paṭirūpadesavāso ca: Ở trong xứ nên ở 19
Phần 5: Chủ đề về Tứ Đế 20
Chương 5: Phật Giáo đối với Phụ Nữ 21
5. Pubbe ca katapuññatā: Tánh cách người có việc lành để dành trong kiếp trước 22
Chương 6: Phật Giáo và Sự Tín Ngưỡng 23
6. Attasammāpaṇidhi ca: Giữ mình theo lẽ chánh 24
Chương7: Phật Giáo với sự Nương Nhờ 25
7. Bāhusaccañca: Học nhiều hiểu rộng 26
Chương 8: Phật Giáo với sự Rửa Tội 27
8. Sippañca: Có nghề 28
Chương 9: Phật Giáo với Ngày Giờ Xấu Tốt và Cúng Sao Hạn 29
9. Vinayo ca susikkhito: Học thông được luật 30
Chương 10: Phật Giáo với Nghiệp 31
11. Mātāpitu upaṭṭhānaṃ: Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha 32
Chương 11: Ðức Phật và Sự Dạy Ðạo 33
10. Subhāsitā ca yā vācā: Người nói lời ngay thật (chân thật) 34
Chương 12: Đặc Tính của Pháp Bảo 35
12. Puttasaṅgaho: Nết hạnh tiếp độ con 36
Chương 13: Phật Giáo với thuyết Vô Ngã 37
13. Dārassa saṅghaho: Tiếp độ vợ 38
Chương 14: Phật Giáo đối với hàng Tăng Lữ 39
14. Anākulā ca kammantā: Làm xong việc của mình 40
Chương 15: Phật Giáo và Niết Bàn 41
15. Dāna: Nết hạnh bố thí 42
Chương 16: Pháp Bảo 43
16. Dhammacariyā: Hành theo pháp 44
17. Ñātakānañca saṅgaho: Giúp đỡ quyến thuộc 45
18. Anavijjani kammani: Nết hạnh làm những việc vô tội 46
19. Āratī viratī pāpā: Nết hạnh ghê gớm và tránh xa tội lỗi 47
20. Majjapānā ca saññamo: Thu thúc sự uống rượu 48
21. Appamādo ca dhammesu: Sự không dễ duôi trong các pháp 49
22. Gāravo: Sự tôn kính các bậc đáng tôn kính 50
23. Nivāto: Nết hạnh khiêm nhượng 51
24. Santuṭṭhī: Tri túc vui thích trong của cải đã có 52
25. Kataññūtā: Nết hạnh biết ơn người 53
26. Kālena dhammassavanaṃ: Nết hạnh tùy thời nghe pháp 54
27. Khantī: Nhẫn nại 55
28. Sovacassatā: Nết hạnh người dễ dạy 56
30. Kālena dhammasākacchā: Tánh cách biện luận Phật pháp theo thời 57
29. Samaṇānañca dassanaṃ: Nết hạnh được thấy, được gặp các vị Sa môn 58
31. Tapa: Cố gắng đoạn tuyệt điều ác 59
32. Brahmacariya: Hành Phạm hạnh 60
33. Ariyasaccāna dassanaṃ: Nết Hạnh Thấy Các Diệu Đế 61
34. Nibbānasacchikiriyā: Nết hạnh làm cho thấy rõ Niết Bàn 62
35. Phuṭṭhassa lokadhammehi, Cittaṃ yassa na kampati: Tâm không xao động vì pháp thế gian 63
36. Asokaṃ: Không có sự uất ức 64
37. Virajaṃ: Dứt khỏi sự phiền não 65
38. Khemaṃ: Lòng tự tại 66
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.