Malavagga: Phẩm Cấu Uế [235-255]

Malavagga: Phẩm Cấu Uế [235-255]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  XVIII. Malavagga: Phẩm Cấu Uế [235-255]

  235. "Ngươi nay giống lá héo,
  Diêm sứ đang chờ ngươi,
  Ngươi đứng trước cửa chết,
  Ðường trường thiếu tư lương."

  236. "Hãy tự làm hòn đảo,
  Tinh cần gấp, sáng suốt.
  Trừ cấu uế, thanh tịnh,
  Ðến Thánh địa chư Thiên."

  237. "Ðời ngươi nay sắp tàn,
  Tiến gần đến Diêm Vương.
  Giữa đường không nơi nghỉ,
  Ðường trường thiếu tư lương."

  238. "Hãy tự làm hòn đảo,
  Tinh cần gấp sáng suốt.
  Trừ cấu uế, thanh tịnh,
  Chẳng trở lại sanh già."

  239. "Bậc trí theo tuần tự.
  Từng sát na trừ dần.
  Như thợ vàng lọc bụi
  Trừ cấu uế nơi mình."

  240. "Như sét từ sắt sanh,
  Sắt sanh lại ăn sắt,
  Cũng vậy, quá lợi dưỡng
  Tự nghiệp dẫn cõi ác."

  241. "Không tụng làm nhớp kinh,
  Không đứng dậy, bẩn nhà,
  Biếng nhác làm nhơ sắc,
  Phóng dật uế người canh"

  242. "Tà hạnh nhơ đàn bà,
  Xan tham nhớp kẻ thí,
  Ác pháp là vết nhơ,
  Ðời này và đời sau."

  243. "Trong hàng cấu uế ấy,
  Vô minh, nhơ tối thượng,
  Ðoạn nhơ ấy, tỷ kheo,
  Thành bậc không uế nhiễm."

  244. "Dễ thay, sống không hổ
  Sống lỗ mãng như quạ,
  Sống công kích huênh hoang,
  Sống liều lĩnh, nhiễm ô."

  245. "Khó thay, sống xấu hổ,
  Thường thường cầu thanh tịnh.
  Sống vô tư, khiêm tốn,
  Trong sạch và sáng suốt."

  246. "Ai ở đời sát sinh,
  Nói láo không chân thật,
  Ở đời lấy không cho,
  Qua lại với vợ người."

  247. "Uống rượu men, rượu nấu,
  Người sống đam mê vậy,
  Chính ngay tại đời này,
  Tự đào bới gốc mình."

  248. "Vậy người, hãy nên biết,
  Không chế ngự là ác.
  Chớ để tham phi pháp,
  Làm người đau khổ dài."

  249. "Do tín tâm, hỷ tâm
  Loài người mới bố thí.
  Ở đây ai bất mãn
  Người khác được ăn uống,
  Người ấy ngày hoặc đêm,
  Không đạt được tâm định?"

  250. "Ai cắt được, phá được,
  Tận gốc nhổ tâm ấy.
  Người ấy ngày hoặc đêm,
  Ðạt được tâm thiền định."

  251. "Lửa nào bằng lửa tham!
  Chấp nào bằng sân hận!
  Lưới nào bằng lưới si!
  Sông nào bằng sông ái! "

  252. "Dễ thay thấy lỗi người,
  Lỗi mình thấy mới khó.
  Lỗi người ta phanh tìm,
  Như sàng trấu trong gạo,
  Còn lỗi mình, che đậy,
  Như kẻ gian dấu bài."

  253. "Ai thấy lỗi của người,
  Thường sanh lòng chỉ trích,
  Người ấy lậu hoặc tăng,
  Rất xa lậu hoặc diệt."

  254. "Hư không, không dấu chân,
  Ngoài đây, không sa môn,
  Chúng sanh thích hý luận,
  Như lai, hý luận trừ."

  255. "Hư không, không dấu chân,
  Ngoài đây, không sa môn.
  Các hành không thường trú,
  Chư Phật không giao động."

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.