Mātikā: Mẫu đề

Mātikā: Mẫu đề

  THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  BỘ CHẤT NGỮ
  DHĀTUKATHĀ

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
  KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

  PHẦN ÐẦU ÐỀ (MĀTIKĀ)