Mục lục Kinh Vô Ngã Tướng

Mục lục Kinh Vô Ngã Tướng

  KINH VÔ NGÃ TƯỚNG
  (Anattalakkhaṇa Sutta)
  Thiền sư Mahasi Sayadaw - Phạm Kim Khánh dịch


  Mục lục
   Lời Tựa
   Lời nói đầu

   I- Thân

   Phần nhập đề bài kinh
   Lời dạy của Đức Phật: bắt đầu bài kinh
   Lầm tưởng thân là tự ngã
   Tại sao thân nầy không phải là tự ngã
   Jīva attā và parama attā
   Căn nguyên của niềm tin có tạo hóa
   Luyến ái bám vào tự ngã
   Bốn loại luyến ái bám vào tự ngã
   Thân quán niệm xứ

   II- Thọ

   Một khác biệt giữa tạng Luận và tạng Kinh
   Hiểu biết sai lầm rằng thọ là tự ngã
   Thọ gây đau khổ như thế nào
   Thế nào là không thể điều khiển thọ
   Thọ quán niệm xứ
   Ngài Sārīputta (Xá Lợi Phất) tìm con đường dẫn đến tuệ giác cao siêu nhất
   Kinh Dīghanaka Sutta
   Đạo và Quả phát sanh do nhàm chán
   Đạo Quả A La Hán của Ngài Sārīputta

   III- Tưởng và Hành

   Hành không phải là tự ngã
   Ý nghĩa của saṅkhāra (hành) theo bài kinh nầy
   Hành uẩn cưỡng chế bằng cách nào
   Câu chuyện một ngạ quỉ bị nhiều mũi nhọn đâm chích
   Sự chứng nghiệm lý vô ngã đến với ta như thế nào

   IV- Thức

   Thức cưỡng chế ta như thế nào
   Nguyên nhân sanh khởi
   Câu chuyện Tỳ Khưu Sāti
   Tóm lược chánh pháp
   Sắc pháp giống như khối bọt
   Thọ giống như bong bóng nước
   Tưởng giống như ảo cảnh
   Hành, saṅkhāra, giống như cây không lỏi
   Thức giống như trò ảo thuật
   Tóm lược

   V- Thấy Vô ngã

   Khó thấu hiểu đặc tướng vô ngã
   Thấy vô ngã qua đặc tướng vô thường
   Thấy vô ngã xuyên qua đặc tướng đau khổ
   Thấy vô ngã xuyên qua cả hai đặc tướng, vô thường và khổ
   Cuộc thảo luận với Đạo Sĩ Saccaka
   Biện luận về một tự ngã độc lập
   Đặc tướng vô thường
   Hai loại đau khổ
   Phát triển tuệ minh sát thấu hiểu đặc tướng khổ
   Chấp thủ với tham ái "đây là của tôi"
   Chấp thủ với tâm ngã mạn "đây là tôi"
   Chấp thủ với tà kiến "đây là tự ngã của tôi"

   VI- Phân tách

   Đặc tướng vô thường
   Thấy những thọ cảm đúng như nó thật sự là vậy
   Bản chất vô thường của tưởng uẩn
   Bản chất vô thường của hành uẩn
   Bản chất vô thường của thức uẩn
   Mười một phương cách phân tách sắc pháp
   Quán chiếu về Netaṁ mama và Anicca
   Các vị Tu Đà Huờn được dạy về đặc tướng vô ngã
   Mười một phương cách quán niệm
   Quán chiếu các sắc pháp bên trong và bên ngoài
   Quán chiếu các sắc pháp thô kịch và vi tế
   Quán chiếu theo đặc tính thấp hèn hay cao thượng
   Quán chiếu theo đặc tính xa và gần

   VII- Mười một phương thức

   Phân tách ngũ uẩn
   Thọ kinh nghiệm trong ba thời
   Những cảm thọ bên trong và bên ngoài
   Thọ cảm thô kịch và vi tế
   Thọ cảm thấp hèn và cao thượng
   Thọ cảm xa và thọ cảm gần
   Mười một cách phân tách tưởng uẩn
   Mười một cách phân tách hành uẩn
   Mười một cách phân tách thức uẩn
   Tiến trình tái sanh
   Định luật phát sanh tùy thuộc
   Thức uẩn trong ba thời kỳ
   Quán chiếu tâm theo kinh Tứ Niệm Xứ

   VIII- Thuần hóa Tuệ minh sát

   Làm thế nào phát triển Tuệ minh sát
   Tuệ chán nản phát triển khi thấy khổ
   Tuệ chán nản phát triển khi thấy vô ngã
   Định nghĩa Nibbinda ñāṇa
   Thật sự mong muốn Niết Bàn
   Ức đoán Niết Bàn
   Sáu đặc điểm của tuệ xả hành
   Phát triển tuệ đưa vượt lên
   Từ nhàm chán tiến đến Thánh Đạo và Thánh Quả
   Sự mô tả trùng hợp với thực nghiệm của hành giả như thế nào
   Suy tư của vị A La Hán
   Tóm lược
   Hết lòng thành kính đảnh lễ sáu vị A La Hán

   IX- Thuật ngữ

   Mười sáu tầng tuệ minh sát
   Cơ năng của thức

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.