Mục lục: Tứ thanh tịnh giới

Mục lục: Tứ thanh tịnh giới

  Mục lục

  Phần [01]

  BIỆT BIỆT GIẢI THOÁT THU THÚC GIỚI (Pàtimokkhasamvarasila).

  LỤC CĂN THU THÚC GIỚI (Indriyasamvarasìla).

  CHÁNH MẠNG THANH TỊNH GIỚI (Àjìvapàrisuddhisìla).

  Phần [02]

  THỌ VẬT DỤNG GIỚI

  QUÁN TƯỞNG VỀ THỌ VẬT DỤNG GIỚI (Paccaya sannissitasìla).

  CÁCH THỨC QUÁN TƯỞNG

  PHÉP QUÁN TƯỞNG (Paccayavekkhana).

  LÀM CHO GIỚI TRONG SẠCH

  MƯỜI BỐN ÁC PHÁP

  CHÍN ÐỨC TÁNH

  PHƯỚC BÁU CỦA SỰ TRÌ GIỚI

  Phần [03]

  NHỮNG ÐIỀU CẤM RỜI RẠC

  GIẢI VỀ CÁCH CHO VÀ THỌ

  Phần [04]

  GIẢI VỀ PHÉP ÐẦU ÐÀ (DHUTANGAKATHÀ).

  ÐẦU ÐÀ CÓ 13 PHÉP

  GIẢI VỀ CÁCH THỌ TRÌ ÐẦU ÐÀ (Dhutangasamàdàna vidhànàdikathà).

  Phần [05]

  PHẨM PARIVÀRA (Trích lục trong tạng Luật).

  GIẢI VỀ KATHINA (Kathina Kathà)

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.