Nagavagga: Phẩm Voi [320-333]

Nagavagga: Phẩm Voi [320-333]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  XXIII. Nagavagga: Phẩm Voi [320-333]

  320. "Ta như voi giữa trận,
  Hứng chịu cung tên rơi,
  Chịu đựng mọi phỉ báng.
  Ác giới rất nhiều người."

  321. "Voi luyện, đưa dự hội,
  Ngựa luyện, được vua cưỡi,
  Người luyện, bậc tối thượng
  Chịu đựng mọi phỉ báng."

  322. "Tốt thay, con la thuần,
  Thuần chủng loài ngựa Sin.
  Ðại tượng, voi có ngà.
  Tự điều mới tối thượng."

  323 "Chẳng phải loài cưỡi ấy,
  Ðưa người đến Niết-Bàn,
  Chỉ có người tự điều,
  Ðến đích, nhờ điều phục."

  324. "Con voi tên Tài Hộ,
  Phát dục, khó điều phục,
  Trói buộc, không ăn uống.
  Voi nhớ đến rừng voi."

  325. "Người ưa ngủ, ăn lớn
  Nằm lăn lóc qua lại,
  Chẳng khác heo no bụng,
  Kẻ ngu nhập thai mãi."

  326. "Trước tâm này buông lung,
  Chạy theo ái, dục, lạc.
  Nay Ta chánh chế ngự,
  Như cầm móc điều voi."

  327. "Hãy vui không phóng dật,
  Khéo phòng hộ tâm ý.
  Kéo mình khỏi ác đạo,
  Như voi bị sa lầy."

  328. "Nếu được bạn hiền trí
  Ðáng sống chung, hạnh lành,
  Nhiếp phục mọi hiểm nguy
  Hoan hỷ sống chánh niệm."

  329. "Không gặp bạn hiền trí.
  Ðáng sống chung, hạnh lành
  Như vua bỏ nước bại,
  Hãy sống riêng cô độc,
  Như voi sống rừng voi."

  330. "Tốt Hơn sống một mình,
  Không kết bạn người ngu.
  Ðộc thân, không ác hạnh
  Sống vô tư vô lự,
  Như voi sống rừng voi."

  331. "Vui thay, bạn lúc cần!
  Vui thay, sống biết đủ,
  Vui thay, chết có đức!
  Vui thay, mọi khổ đoạn."

  332. "Vui thay, hiếu kính mẹ,
  Vui thay, hiếu kính cha,
  Vui thay, kính Sa môn,
  Vui thay, kính Hiền Thánh."

  333. "Vui thay, già có giới!
  Vui thay, tín an trú!
  Vui thay, được trí tuệ,
  Vui thay, ác không làm."

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.