Năm Điều Quán Tưởng

Năm Điều Quán Tưởng

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA
  -----

  TỘI NGŨ TRẦN

  (DOSA KĀMA GUNA)

  Bhikkhu Nāga Mahā Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn

  Mùa hạ năm Giáp Thìn

   

  NĂM ĐIỀU QUÁN TƯỞNG

  Thế tôn lời dạy tinh tường
  Năm điều quán tưởng nên thường xét ra
  Ta đây phải có sự già
  Thế nào tránh thoát thân ta khô xàu
  Ít nhiều tật bịnh gian lao
  Thân sao thoát khỏi cơn đau hoành hành
  Ta đây sự chết sẵn dành
  Trên trời ai khỏi kiếp sanh mãn kỳ
  Mỗi người phải chịu chia ly
  Thân nhân quý mến vật chi cũng lìa
  Nghiệp ta đã tạo xưa kia
  Dầu thiện, ác, chẳng ai chia cho mình
  Theo ta như bóng tùy hình
  Nhân nào quả nấy phân minh rõ ràng
  Khổ vui thọ quả mọi đàng
  Phước về nhàn cảnh tội càng đọa sa
  Vậy ta ráng tạo phước ra
  Để sau thoát khỏi cảnh qua luân hồi.

  – Dứt tác phẩm Tội ngũ trần –

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.