Nghe giáo pháp được ích lợi (có quả báu) như thế nào?

Nghe giáo pháp được ích lợi (có quả báu) như thế nào?

  Người nghe chánh-pháp có được 5 quả báu, như trong kinh Dhammassavanasutta Kinh Nghe chánh-pháp được tóm lược như sau:

  - Này chư tỳ-khưu! Người nghe chánh-pháp có được 5 quả báu là:

  - Nghe chánh-pháp mà chưa từng nghe.

  - Làm cho hiểu biết rõ chánh-pháp đã từng nghe.

  - Thoát ra khỏi sự hoài-nghi trong chánh-pháp.

  - Làm cho hiểu biết đúng đắn trong chánh-pháp.

  - Người nghe phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch trong chánh-pháp.

  - Này chư tỳ-khưu! Đó là 5 quả báu của sự nghe chánh-pháp.

  Trích: Phước Thiện Nghe Pháp (Dhammassavana), Quyển Phước Thiện, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.