Giảng Pháp

Giảng Pháp

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Giảng pháp: Chú thuật, bùa ngãi sợ hãi trước năng lực này. Sư Khải Minh 1
Bài giảng: Sự tận cùng của thế giới. Sư Giác Chánh 2
Bài giảng: Tin chắc vào nhân quả. Tỳ Khưu Hộ Tông 3
Pháp thoại: Bài kệ khải hoàn. Tỳ Khưu Hộ Tông 4
Bài giảng: Làm giỗ cho cha mẹ như thế nào để đúng với Chánh Pháp. Sư Giác Chánh 5
Pháp thoại: Nghiệp là chủ nhân, là thai tạng, là nơi nương nhờ. Tỳ Khưu Pháp Nhiên 6
Cách chữa trị tham ái và sân hận. Tỳ khưu Giác Lộc 7
Điều kiện nào để lời cầu nguyện trở thành sự thật? Tỳ khưu Giác Lộc 8
Sự an bài hay tướng số có thật không? Tỳ khưu Giác Lộc 9
Khéo tác ý sẽ tăng trưởng và phát triển thiện pháp. Tỳ khưu Khải Minh 10
Để thiện Pháp sanh khởi trong chúng ta. Tỳ khưu Khải Minh 11
5 Điều luôn thay đổi trong cuộc sống. Tỳ khưu Khải Minh 12
Pháp thoại: Sự giàu và nghèo trong thiện Pháp 13
Pháp thoại: Ý nghĩa chữ "Vu Lan". Và bổn phận báo hiếu của con cái 14
Pháp thoại: 3 Hình thức tạo nghiệp. Sư Giác Giới 15
Pháp thoại: Mục đích xuất gia trong Phật Giáo là gì? Sư Giác Giới 16
Pháp thoại: 5 Pháp dẫn đến sự thuần thục cho Tâm giải thoát. Sư Giác Giới 17
Pháp thoại: Đời đáng chán hay đời đáng ghét? Sư Giác Giới 18
Bài 1: Vi Diệu Pháp Đại Cương 19
Bài 2: Bốn Pháp siêu lý 20
Bài 3: Tâm phân theo giới vức 21
Bài 4 - 5: Tâm bất thiện 22
Bài 6 - 7: Tâm vô nhân 23
Bài 8 - 9 - 10: Tâm tịnh hảo 24
Bài 11: Nhân sanh tâm Thiện 25
Bài 12: Tâm thiện Sắc giới 26
Bài 13 - 14: 5 Chi thiền 27
Bài 15: Câu hỏi Tâm Vô Sắc Giới 28
Bài 16: Tâm siêu Thế 29
Bài 17: Tâm sở 30
Bài 18: Tâm sở hữu xúc Thọ 31
Bài 19: Tâm sở hữu Tưởng 32
Bài 20: Tâm sở hữu Tư 33
Bài 21: Tâm sở hữu Nhất Hành 34
Bài 22: Tâm sở hữu Mạng Quyền 35
Bài 23 - 24: Tâm sở hữu biết Cảnh 36
Bài 25: Tâm sở hữu biết cảnh thắng giải 37
Bài 26: Tâm sở tinh tấn 38
Bài 27: Tâm sở Hỷ 39
Bài 28: Tâm sở dục 40
Bài 29: Tâm sở bất thiện 41
Bài 30: Tâm sở si 42
Bài 31: Tâm sở vô tàm 43
Bài 33: Tâm sở bất thiện phóng dật 44
Bài 34: Tâm sở Tham Phần 45
Bài 35: Tâm sở tà kiến 46
Bài 36 - 37 - 38: Tâm sở ngã mạn 47
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.