Nghe Pháp

Nghe Pháp

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Pháp thoại: 3 Hình thức tạo nghiệp. Sư Giác Giới 1
Pháp thoại: Mục đích xuất gia trong Phật Giáo là gì? Sư Giác Giới 2
Pháp thoại: 5 Pháp dẫn đến sự thuần thục cho Tâm giải thoát. Sư Giác Giới 3
Pháp thoại: Đời đáng chán hay đời đáng ghét? Sư Giác Giới 4
Bài 1: Giới luật căn bản và hướng dẫn cách hành thiền 5
Sự trả quả của Nghiệp 6
Tìm hiểu ý nghĩa của Pháp Bảo 7
Đừng bỏ Hành Thiền 8
Như thế nào là niềm tin chơn chánh? 9
Thế nào là niềm tin nơi Đức Phật Bảo? 10
Bài Pháp sáng thứ Ba (18/04/2017) - Cho thiền sinh mới 11
Đừng bỏ Thiền Tập 12
Bài 36 - 37 - 38: Tâm sở ngã mạn 13
Bài 35: Tâm sở tà kiến 14
Bài 34: Tâm sở Tham Phần 15
Bài 33: Tâm sở bất thiện phóng dật 16
Bài 31: Tâm sở vô tàm 17
Bài 30: Tâm sở si 18
Bài 29: Tâm sở bất thiện 19
Bài 28: Tâm sở dục 20
Bài 27: Tâm sở Hỷ 21
Bài 26: Tâm sở tinh tấn 22
Bài 25: Tâm sở hữu biết cảnh thắng giải 23
Bài 23 - 24: Tâm sở hữu biết Cảnh 24
Bài 22: Tâm sở hữu Mạng Quyền 25
Bài 21: Tâm sở hữu Nhất Hành 26
Bài 20: Tâm sở hữu Tư 27
Bài 19: Tâm sở hữu Tưởng 28
Bài 18: Tâm sở hữu xúc Thọ 29
Bài 17: Tâm sở 30
Bài 16: Tâm siêu Thế 31
Bài 15: Câu hỏi Tâm Vô Sắc Giới 32
Bài 13 - 14: 5 Chi thiền 33
Bài 12: Tâm thiện Sắc giới 34
Bài 11: Nhân sanh tâm Thiện 35
Bài 8 - 9 - 10: Tâm tịnh hảo 36
Bài 6 - 7: Tâm vô nhân 37
Bài 4 - 5: Tâm bất thiện 38
Bài 3: Tâm phân theo giới vức 39
Bài 2: Bốn Pháp siêu lý 40
Bài 1: Vi Diệu Pháp Đại Cương 41
Bài 2: Thiền Hành Đạo hiển lộ trong lúc Kinh Hành 42
Bài 3: Yếu tố giúp Ngũ Căn nhạy bén 43
Bài 4: Các điều kiện giúp ngũ căn nhạy bén 44
Bài 5: Yếu tố dũng cảm và tinh tấn 45
Bài 6: Kiên nhẫn, nghị lực và chữa lành thân, tâm 46
Bài 7: Đạo binh ma đói khát 47
Bài 8: Đạo binh Ma hoài nghi và tâm gai góc 48
Bài 9: Đạo binh ma Kiêu Mạng và vô ơn 49
Bài 10: Đạo binh ma Danh Lợi 50
Bài 11: Bảy pháp trợ Bồ Đề (Chánh Niệm) 51
Bài 12, 13, 14: Bảy pháp trợ Bồ Đề (Dũng cảm và Tinh tấn) 52
Bài 15: Bảy pháp trợ Bồ Đề (Hỷ giác chi) 53
Bài 16: Thư Thái giác chi 54
Bài 17: Định giác chi 55
Bài 18: Xả giác chi 56
Bài 19: Làm dịu tâm 57
Bài 20: Quét sạch khổ đau 58
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.