Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới

Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN II

  QUY-Y TAM-BẢO (TISARAṆA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  LỄ THỌ PHÉP QUY-Y TAM-BẢO

  Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo là lễ tất yếu đầu tiên đối với các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama.

  * Để trở thành sa-di, giới-tử dưới 20 tuổi cần phải thành tựu lễ thọ phép quy-y Tam-bảo.

  * Để trở thành tỳ-khưu, giới-tử trên 20 tuổi đã thành tựu lễ thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo xin xuất gia trở thành tỳ-khưu.

  * Để trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, người ấy cần phải thành tựu lễ thọ phép quy-y Tam-bảo.

  Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt vị tỳ-khưu được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu theo cách gọi “Ehi Bhikkhu!” thì không qua lễ thọ phép quy-y Tam-bảo.

  NGHI THỨC LỄ THỌ PHÉP QUY-Y TAM-BẢO VÀ NGŨ-GIỚI

  * Thời xưa, theo kinh sách ghi lại, người ta đến lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp xong, rồi phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tự nguyện kính xin quy-y Tam- bảo, có Đức-Phật chứng minh và kính xin Đức-Phật công nhận:

  * Nếu là người nam thì kính xin Đức-Phật công nhận là cận-sự-nam (upāsaka).

  * Nếu là người nữ thì thì kính xin Đức-Phật công nhận là cận-sự-nữ (upāsikā) đã quy-y Tam-bảo kể từ đó cho đến trọn đời, trọn kiếp. Còn ngũ-giới là thường giới của con người.

  Còn bát-giới uposathasīla, cửu-giới uposathasīla, ... thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ tự nguyện thọ trì giới trong những ngày giới hằng tháng riêng biệt.

  * Thời nay, lễ thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông thường theo sau là thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-giới uposathasīla, hoặc cửu-giới uposathasīla, tuỳ theo ý- nguyện số đông người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ.

  Cho nên, lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc bát giới, v.v... cùng một lúc đã trở thành một nghi lễ phổ thông theo truyền thống trong các nước Phật-giáo Theravāda.

  LỄ THỌ PHÉP QUY-Y TAM-BẢO CÓ MỘT TẦM RẤT QUAN TRỌNG

  * đối với người nào chưa từng thọ phép quy-y Tam-bảo, nay thành tựu phép quy-y Tam-bảo xong, ngay khi ấy, người ấy chính thức trở thành người cận-sự-nam (upāsaka) hoặc cận-sự-nữ (upāsikā) đã quy-y Tam-bảo, kể từ lúc đó cho đến trọn đời.

  * Đối với người cận-sự-nam (upāsaka) hoặc cận-sự- nữ (upāsikā) đã từng thành tựu phép quy-y Tam-bảo, nay mỗi lần xin thọ phép quy-y Tam-bảo, thì lại làm cho phép quy-y Tam-bảo càng thêm vững chắc, làm tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo trong kiếp hiện- tại và để tạo phước duyên cho những kiếp vị-lai.

  Và thọ trì ngũ-giới là thường-giới (niccasīla) của người tại gia nói chung, đối với người cận-sự-nam, cận- sự-nữ nói riêng. Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn hoàn toàn, giúp hỗ trợ phép quy-y Tam-bảo được hoàn toàn trong sạch, không bị ô nhiễm do bởi phiền-não.

  Do đó, xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- giới cùng một lúc là hai phước-thiện rất cao quý.

  LỄ SÁM HỐI TAM-BẢO

  Lễ sám hối Tam-bảo là một điều rất cần thiết trước khi xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới, v.v...

  Trong đời sống hằng ngày, đối với hạng phàm-nhân còn có đầy đủ phiền-não, nên thân, khẩu, ý khó tránh khỏi phạm những sai lầm với Tam-bảo, do cố ý hoặc vô ý. Nếu đã phạm lỗi lầm rồi, thì thân, khẩu, ý không còn trong sạch, do bị ô nhiễm bởi phiền-não.

  Muốn cho thân, khẩu, ý được trong sạch thanh-tịnh, thì chỉ có cách sám hối tội-lỗi của mình, rồi cố gắng giữ gìn, không để tái phạm nữa. Khi đại-thiện-tâm phát sinh có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, khi ấy nên xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới, v.v...

  Cũng như theo lẽ thường, người ta muốn mặc một bộ quần áo mới đẹp sang trọng, trang điểm những đồ trang sức quý giá như kim cương, hột xoàn, ngọc maṇi, ... Điều trước tiên, người ta cần phải tắm rửa cho thân hình sạch sẽ, sau đó, mới mặc quần áo mới đẹp sang trọng, rồi trang điểm những đồ trang sức quý giá ấy.

  Đó là thuộc về phần thân bên ngoài.

  Còn về phần tâm bên trong, muốn thỉnh Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo ngự vào trong tâm của mình, điều trước tiên, phải nên làm cho tâm của mình trở nên trong sạch thanh-tịnh, bằng cách sám hối những lỗi lầm với Tam-bảo. Khi đại-thiện-tâm trở nên trong sạch thanh-tịnh, khi ấy mới nên xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới, v.v...

  Theo truyền thống của người Myanmar (Miến-Điện), từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã dạy con học thuộc lòng bài sám hối Tam-bảo, cho nên trong những buổi lễ dù nhỏ, dù lớn thuộc về Phật-giáo, như lễ làm phước-thiện bố-thí, lễ nghe thuyết pháp, ngày giới “uposathasīla” hằng tháng, thậm chí kể cả hằng ngày, lễ bái Tam-bảo, ...

  Trước tiên, mọi người đều đồng thanh đọc bài sám hối Tam-bảo, tiếp theo mới xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc bát-giới uposathasīla, hoặc cửu-giới uposathasīla, ... trở thành một phong tục tập quán theo truyền thống từ xưa cho đến nay.

  Nhận xét thấy truyền thống lễ sám hối Tam-bảo của người Myanmar (Miến-Điện) đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc cả trong kiếp hiện-tại lẫn trong kiếp vị-lai. Do đó, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nên bắt chước để trở thành một truyền thống tốt lành trong Phật-giáo.

  BÀI SÁM HỐI TAM-BẢO

  Trong các buổi lễ dù nhỏ, dù lớn, có một người hoặc nhiều người hết lòng thành kính đảnh lễ Tam-bảo xong, trước sự hiện diện của chư tỳ-khưu-Tăng (hoặc một vị tỳ-khưu), tất cả mọi người đều đồng thanh đọc bài sám hối Tam-bảo.

  Bài sám hối của người Myanmar đại ý như sau:

  - Kính bạch Ngài Đại-đức, xin phép Ngài Đại-đức, chúng con xin thành tâm sám hối những lỗi lầm do thân hành ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác của chúng con đã xúc phạm đến Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo cao thượng, đến ông bà, cha mẹ, Thầy tổ, những bậc ân nhân tôn kính, từ trước đến hiện-tại này. Từ nay về sau, chúng con cố gắng hết sức mình, thu thúc giữ gìn không để tái phạm.

  Kính xin Ngài Đại-đức chứng minh và nhận biết những lỗi lầm, mà chúng con thành tâm sám hối, do nhờ tác-ý trong đại-thiện-tâm sám hối này hỗ trợ cho chúng con được thành-tựu:

  * Cầu mong được tránh khỏi tái-sinh bốn cõi ác-giới, không gặp phải ba nạn tai, không sinh trong tám cõi bất lợi, không gặp năm nạn bại-sản trong cả mọi thời, mọi kiếp tử sinh luân-hồi.

  * Cầu mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  NỘI DUNG BÀI SÁM HỐI TAM-BẢO

  Sự ích lợi của sự sám hối lỗi lầm, cốt để ngăn mọi ác- nghiệp không có cơ hội cho quả, để cho mọi thiện- nghiệp có cơ hội cho quả.

  Cầu mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn.

  Giải thích:

  * Thân-hành-ác có 3 điều là sát-sinh, trộm-cắp, tà-dâm.

  * Khẩu-nói-ác có 4 điều là nói dối, nói lời đâm thọc chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích.

  * Ý-nghĩ-ác có 3 điều là tâm tham-lam, tâm thù-hận, tâm tà-kiến.

  * 4 cõi ác-giới là địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh.

  * 3 nạn tai là nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch bệnh truyền nhiễm, nạn chết đói.

  * 8 cõi bất lợi là chúng-sinh ở trong 8 nơi không thể thực-hành phạm-hạnh cao thượng, không thể chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn đó là:

  1- Chúng-sinh ở trong cõi địa-ngục.

  2- Chúng-sinh là loài súc-sinh.

  3- Chúng-sinh là loài ngạ-qủy.

  4- Phạm-thiên ở trong cõi sắc-giới Vô-tưởng-thiên, và phạm-thiên phàm ở trong cõi vô-sắc-giới.

  5- Dân chúng sống vùng hẻo lánh không có Phật-giáo.

  6- Người sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo tà-kiến.

  7- Người khuyết tật câm-điếc.

  8- Người có trí-tuệ ở nơi không gặp được Đức-Phật hoặc chư tỳ-khưu Tăng.

  * 5 nạn bại-sản:

  1- Nạn nước lụt phá hủy của cải tài sản.

  2- Nạn lửa cháy thiêu hủy của cải tài sản.

  3- Nạn kẻ trộm cướp chiếm đoạt của cải tài sản.

  4- Nạn Vua tàn bạo chiếm đoạt của cải tài sản.

  5- Nạn con cái hư đốn làm tiêu tan của cải tài sản, ...

  Lời chúc lành

  Sau khi mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ xin phép làm lễ sám hối Tam-bảo xong, Ngài Đại-Trưởng-lão thay mặt chư tỳ-khưuTăng chúc lành đến họ.

  Lời chúc lành của mỗi Ngài Đại-Trưởng-lão (hoặc Ngài Trưởng-lão, hoặc vị tỳ-khưu) về lời lẽ không giống nhau, song về ý thì đều giống nhau. Quý Ngài thường cầu chúc cho tất cả người cận-sự-nam, cận-sự-nữ được thành tựu như ý mong ước của mình.

  Chư Phật Độc-Giác thường cầu chúc rằng:

  Icchitaṃ patthitam tumhaṃ, Khippameva samijjhatu.

  Điều mong ước, ý nguyện của các con, Cầu chúc sớm được thành tựu như ý.

  Mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều hoan hỷ đồng thanh nói lên lời:

  Sādhu! Sādhu! Lành thay! Lành thay!

  LỄ XIN THỌ PHÉP QUY-Y TAM-BẢO VÀ NGŨ-GIỚI

  Tiếp theo người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ đọc lời xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới như sau:

  - Ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha, pañcasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me, Bhante.

  - Dutiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha, pañcasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me, Bhante.

  - Tatiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha, pañcasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me, Bhante.

  Nghĩa:

  - Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con.

  - Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới cho con, lần thứ nhì.

  - Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới cho con, lần thứ ba.

  Trên đây là nghi thức lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới phổ thông trong nước Myanmar (Miến-Điện) đã trở thành truyền thống từ xưa cho đến nay.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.